"Jak głosowali posłowie" w tzw. konwencji przemocowej

     "Poważnym zagrożeniem dla przyszłości polskich rodzin są podejmowane na nowo przez Sejm RP prace na rzecz ratyfikacji Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej"

(Oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 4 lutego 2015 r.)

Jak wiadomo Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji tzw. konwencji przemocowej.
Głosowało 437 posłów.
Za ratyfikacją było 254 parlamentarzystów, przeciw 175 posłów, 8 wstrzymało się od głosu.
Kilkunastu posłów było nieobecnych lub nie głosowało.

Tak głosowali Posłowie z Podkarpacia: 

 • Butryn Renata, PO – za ratyfikacją
 • Kulesza Tomasz, PO – za ratyfikacją
 • Rynasiewicz Zbigniew, PO – za ratyfikacją
 • Rząsa Marek, PO – za ratyfikacją
 • Skowrońska Krystyna, PO – za ratyfikacją
 • Tomański Piotr, PO – za ratyfikacją
 • Pluta Mirosław, PO – wstrzymał się
 •  
 • Babinetz Piotr, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Błądek Antoni, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Chmielowiec Zbigniew, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Gołojuch Kazimierz, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Hrynkiewicz Józefa, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Kuchciński Marek, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Moskal Kazimierz, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Piotrowicz Stanisław, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Rzońca Bogdan, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Szlachta Andrzej, PiS – przeciw ratyfikacji
 • Warzecha Jan, PiS – przeciw ratyfikacji
 •  
 • Bury Jan, PSL – nie głosował
 • Kasprzak Mieczysław, PSL – przeciw ratyfikacji
 • Dziadzio Dariusz Cezar, PSL – za ratyfikacją
 •  
 • Kamiński Tomasz, SLD – nie głosował
 •  
 • Golba Mieczysław, KPSP – przeciw ratyfikacji
 • Popiołek Krzysztof, KPSP – przeciw ratyfikacji
 • Ziobro Kazimierz, KPSP – przeciw ratyfikacji
 •  
 • Marcinkiewicz Małgorzata, BiG – za ratyfikacją  
 
Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej

     W sobotę 10 stycznia 2015 r. Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej spotkała się na Eucharystii oraz agapie z tradycyjnym dzieleniem się opłatkiem w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie. Gościem specjalnym spotkania był J.E. Ksiądz Biskup Jan Wątroba, który skierował do zebranych słowo na temat roli Akcji Katolickiej, o jej misyjności w Kościele. Wskazał, iż działania Akcji Katolickiej wpisują się w program roku duszpasterskiego „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Program wskazuje zadania na całe życie, trzeba przejąć się tym wezwaniem, co jest konsekwencją naszej wiary podkreślił Ksiądz Biskup. W naszych działaniach nie może zabraknąć troski o rodzinę i małżeństwo, ochronę życia, objęcia modlitwą obrad Synodu o Rodzinie. Życzył zebranym by rodziny były Bogiem silne, otworzyły się na moc, którą przyniosło Słowo Wcielone i wypraszały sobie i światu łaski.

 

  

 

     Każde spotkanie we wspólnocie pozwala nam wsłuchać się w głos Kościoła, w głos Ojca Świętego, aby w duchu miłości być świadkiem Chrystusa. Prośmy, aby Bóg, charyzmat Akcji Katolickiej przebóstwił i ubogacił, by dawał siły do dalszej pracy podkreślił ks. Prałat Stanisław Potera Asystent DIAK, witając zebranych.

 

  

 

     W homilii skierowanej do członków Akcji Katolickiej ks. dr Paweł Synoś wskazał, iż przychodzimy, aby oddać pokłon i cześć Jezusowi, uwielbić Go, aby umocnić się w wierze i ubogacić obecnością we wspólnocie. Staje przed nami ważne zadanie, aby rozpoznać, kim jest to Dziecię narodzone w żłóbku. Święty Jan Apostoł pisze: „Wszystko, bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat, tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara” (1J5, 4-5,5). Aby rozpoznać Jezusa potrzebna jest wiara, uznanie słów Jezusa za prawdę. Dzięki wierze możemy wychodzić na przeciw Chrystusowi, ale tylko On sam może nas uczynić chrześcijanami i w odpowiedzi na to pragnienie obdarzyć godnością, mocą stania się dziećmi Bożymi. Przychodzimy, aby poprzez wiarę doświadczyć, że Jezus jest Zbawicielem świata, że On nas dźwiga w naszych słabościach, że daje nadzieję, napełnia Swoim Duchem. Jesteśmy zaproszeni, aby świadczyć o wielkiej miłości Boga do ludzi, przemienieni, doświadczeni spotkaniem ze Zbawicielem chcemy na nowo iść do świata, aby być świadkami Bożej obecności, aby światu głosić miłość do braci, miłość, która nie jest z nas, ale z Ducha - podkreślił kaznodzieja.

 

  

 

     Po Eucharystii udaliśmy się na wykład prof. dr hab. Waldemara Furmanka - pierwszego Prezesa DIAK - "Kultura świętowaniaCzłowiek, kultura, świętowanie, cywilizacja, to pojęcia ze sobą powiązane - podkreślił prelegent. Świętowanie najczęściej kojarzy nam się z uczczeniem jakiejś ważnej uroczystości, niecodziennego wydarzenia, także z zabawą, radością, Świętowanie jest czymś szczególnym, nadaje człowiekowi sens, zbliża ludzi, jest czasem poświęconym wartościom, wspólnemu ich przeżywaniu, celebrowaniu. W ostatnim czasie doświadczamy intensywnego, programowo zaplanowanego działania skierowanego na system wartości osobowych, wspólnotowych, narodowych.  Wartości to swoiste nośniki sacrum, niszczenie sacrum jest obecnie podstawą działania większości mediów. Świętowanie to piękno, to uczestnictwo innych, wspólne przeżycia i emocje, to czas budowania więzi miedzy ludźmi, świętowanie pozwala wyrazić mi, kim jestem - wskazywał prelegent. Jest drogą transmisji wartości i kultury, ma wspólny cel, intencję, określony czas, przestrzeń, rytuały, odpowiedni strój, wspólne przygotowania i uczestnictwo. Święto to dar. Świętując nadajemy znaczący wymiar naszym wydarzeniom. Profesor mówił również o sensie i formach świętowania, niedzielę natomiast określił, jako święto świąt. Niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowią centrum życia Kościoła” (KKK 2177).

 

  

 

Świętowanie niedzieli to przede wszystkim spotkanie z  Tym, któremu dzień ten jest poświęcony. Niedziela i Eucharystia w tym dniu ma pomóc człowiekowi w odzyskaniu jedności ze sobą poprzez refleksję, twórczy odpoczynek, z drugim człowiekiem, z  rodziną, wspólnotą a przede wszystkim z Bogiem poprzez modlitwę, udział we Mszy św. W liście apostolskim Dies Domini o świętowaniu niedzieli Święty Jan Paweł II określa niedzielę, jako Paschę tygodnia, w której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek "nowego stworzenia". Jest dniem, w którym z uwielbieniem i wdzięcznością wspominamy pierwszy dzień istnienia świata, a zarazem zapowiedzią "dnia ostatniego", oczekiwanego z żywą nadzieją, w którym Chrystus przyjdzie w chwale i Bóg "czyni wszystko nowe". Słusznie, zatem można odnieść do niedzieli zawołanie Psalmisty: "Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy sie zeń i weselmy!" Niedziela jest, zatem nie tylko świętym dniem dopełnienia stworzenia, ale i oczekiwaniem na jego wypełnienie w powtórnym przyjściu Chrystusa. W dzisiejszym świecie postępuje niszczenie niedzieli przez brak zakazu handlu w niedzielę. Pytamy tu jednak o kulturę wartości chrześcijańskich podkreślał Profesor. Proces świętowania zajmuje wiele wymiarów, jak wiele symboli, wartości nagromadzonych jest w okresie świąt (opłatek, wigilijny stół, kolędy, choinka), jaką niosą treść, coś symbolizują, np. Betlejem oznacza „miasto chleba”. Dziś jesteśmy świadkami niszczenia wartości, także przez banalizowanie wszelkich świąt, w tym szczególnie świąt religijnych, czy wprowadzanie zwyczajów wziętych z innych tradycji i kultur. Zagubienie sacrum staje się strategią działania, co wyraża się to w bardzo licznych i różnorodnych zjawiskach np. kartki świąteczne, czy znajdziemy łatwo dostępne kartki z symboliką i tekstami chrześcijańskimi? Były niedzielne czyny społeczne, wyjazdy i imprezy integracyjne w niedzielę, najlepiej całymi rodzinami. Są też inne formy świętowania niedzieli: spacery po galeriach handlowych, handel na bazarach, giełdach. Duży niepokój budzi zjawisko świadomej banalizacji wartości, banalizacji ideałów, szczytnych celów, szlachetnych dążeń, najważniejszych wartości. Banalizować znaczy uczynić coś (np. wiarę człowieka) czymś banalnym, mało ważnym, nieznaczącym. Niedziela wśród katolików, a szczególnie w naszych rodzinach, winna być radośnie i owocnie świętowana, by to, co przez Boga zostało ustanowione, było zachowywane: Pamiętaj, abyś dzień święty świętował!  Świętować we wspólnocie, to trwać na modlitwie, zwracać myśli do Boga, odpoczywać w łączności z Nim oraz budować relację między ludźmi.

 

  

 

     Prezes Jeremi Kalkowski wręczył kilku Prezesom nominacje i przekazał życzenia od Prezes KIAK Haliny Szydełko oraz od Asystenta Krajowego Księdza Biskupa Marka Solarczyka.

 

  

 

     Po tych refleksjach nastał czas radości z narodzenia naszego Zbawiciela, z radością dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Niech światło betlejemskiej nadziei prowadzi nas wszystkich po nieznanych drogach rozpoczętego 2015 roku. Ojciec Święty Franciszek powiedział „Nieście światło Chrystusa tam, gdzie są najgęstsze ciemności”.

 

Króluj nam Chryste!

 

Małgorzata Jaworska 

 
II Kongres Akcji Katolickiej. Manifestacja wiary i jedności

W dniach od 17 do 20 września 2015 r. planujemy odbyć w Krakowie II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej.  Uroczystość rozpoczniemy Mszą Świętą w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Sesje plenarne odbywać się będą w sali krakowskiej filharmonii, a zakończymy Kongres niedzielną Mszą Świętą o godz. 13.00 w Bazylice Mariackiej, transmitowaną przez Telewizję Polonia. Zaplanowaliśmy cztery bloki tematyczne: rodzina, społeczeństwo, polityka, kultura. W tych też obszarach podsumujemy dotychczasową działalność, ukazując zarazem jak wiele udało nam się dokonać przez dwadzieścia lat istnienia odrodzonej Akcji Katolickiej.

Mamy swe struktury niemal w całym kraju. Nie wszędzie AK jest równie liczna. Różni się również formami aktywności, jednak wszędzie jest zauważalna, a prowadząc stałą pracę formacyjną, doskonali się i umacnia do kolejnych zadań. Nasza rzeczywistość stawia ich przed nami bardzo wiele. Akcja Katolicka realizuje je w oparciu o metodę : widzieć, ocenić, działać. Wydawać by się mogło, że z dostrzeżeniem problemów i ich oceną nie powinno być problemu. A jednak i to, jak się okazuje, nie jest dzisiaj łatwe. Teraz, kiedy zło przedstawia się jako dobro, a dopominanie się o wartości jest przejawem obskurantyzmu, wyznawcy Chrystusa postrzegani są, jak w starożytnym Rzymie,  jako „nieprzyjaciele ludzkości”.

Te kłamstwa, powielane przez niemal wszystkie media przynoszą zgubne rezultaty. Wielu udało się przecież przekonać, że metoda in vitro jest  ratunkiem dla ludzi, którzy z miłości oczekują dziecka. Postulowanie legalizacji związków homoseksualnych nazywa się akceptacją inności i też ma uchodzić za przejaw miłości. Eutanazja staje się ucieczką przed nieuniknionym cierpieniem, dokonaną również z miłości do człowieka. A zatem zawsze miłość, zawsze tolerancja, zawsze poszanowanie wolności człowieka.  Cała reszta społeczeństwa, według takiej interpretacji, występuje przeciwko tym wartościom. Nie możemy się godzić na życie w zakłamaniu. Trzeba przywrócić pojęciom prawdziwe znaczenie, a słowom ich sens. Trzeba wiedzieć i ocenić. A jak działać?

Ufam, że Kongres umocni nas w prawdzie, napełni wiedzą, a także doda sił i odwagi do dalszego działania.  Mam nadzieję, że wezmą w nim udział przedstawiciele Akcji Katolickiej z całego kraju. Przewidujemy przyjazd 750 uczestników. Ufam, że dobrze wykorzystamy okazję uczczenia zbliżającej się 20-rocznicy odrodzenia naszego stowarzyszenia i licznie weźmiemy udział w tym wyjątkowym wydarzeniu.  Na niedzielę, ostatni dzień Kongresu,  zapraszamy wszystkich członków Akcji Katolickiej. Jest nas ponad 20 tysięcy. Jesteśmy największą organizacją kościelną w Polsce. Niech ten jeden, szczególny dzień, stanie się wielką manifestacją naszej wiary i naszej jedności.

Halina Szydełko, Prezes Zarządu KIAK

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 4 z 10
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki
Najnowsze
Odwiedzin: 311828