Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce Drukuj Email

Kierunki działania Akcji Katolickiej w Polsce na rok 2010/2011

  Hasło: We wspólnocie z Bogiem

  Motto biblijne: „Wytrwajcie we Mnie, a ja [będę trwał] w was” (J 15, 1.4)

     Kierunki działania przygotowano w oparciu o następujące materiały: „W komunii z Bogiem. Kościół domem i szkołą komunii. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2010-2013. Rok 2010/2011, Poznań 2010; We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka we wspólnocie z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2010; stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej w Polsce.

  I. Ogólne założenia Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2010/2011

     Eklezjologia communio jest centralnym tematem nauki o Kościele ukazanym przez Sobór Watykański II. Nadzwyczajny Synod Biskupów, zwołany przez Jana Pawła II w 1985 r. z okazji 20. rocznicy zakończenia Soboru, mówi: „Pojęcie Koinonia – communio, oparte na Piśmie Świętym, cieszyło się w Kościele starożytnym i cieszy do dziś w Kościołach Wschodu wielką czcią. Stąd Sobór Watykański II uczynił wiele, aby Kościół był wyraźniej rozumiany, jako komunia i bardziej konkretnie, jako komunia urzeczywistniany” (Relacja Końcowa z Nadzwyczajnego Synodu Biskupów, „Przegląd Katolicki”, 1986, nr 4, p. II, C, 1).

     Co znaczy słowo communio? Podstawowy jego sens odnosi się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. To zjednoczenie dokonuje się w Słowie Bożym i sakramentach (Lumen gentium, 11). Komunia z Ciałem Chrystusa w Eucharystii oznacza i sprawia, czyli buduje wewnętrzne zjednoczenie – komunię wszystkich wiernych w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół (por. 1 Kor 10, 16 n.).

     Kościół zwraca uwagę, że pojęcie kościelnej komunii „musi być rozumiane w kontekście całego nauczania biblijnego i tradycji patrystycznej, gdzie komunia zakłada zawsze podwójne odniesienie: wertykalne (komunia z Bogiem) i horyzontalne (komunia między ludźmi) [zob. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, n. 3, s. 391].

     Papież Jan Paweł II o Kościele, jako komunii mówi w Adhortacji apostolskiej Christifideles laici (por. CL 18-31) i w Novo millennio ineunte.

     Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, poświęcony komunii z Bogiem, akcentuje potrzebę formacji opartej na Piśmie Świętym, prowadzącej do ukształtowania w wiernych duchowości biblijnej. W związku z tym zaleca tworzyć i rozwijać w diecezjach centra formacji biblijnej (kręgi biblijne).

     Program zwraca uwagę także na potrzebę formacji duchowej wiernych i zachęca do tworzenia i rozwijania w diecezjach szkół formacji duchowej.

     Komunia z Bogiem buduje się przede wszystkim przez Słowo Boże i sakrament. Toteż Program zwraca uwagę na potrzebę przysposabiania wiernych do regularnego praktykowania sakramentów świętych.

     Przełożenie ogólnopolskiego programu na poszczególne dziedziny duszpasterstwa w Polsce i dostosowanie go do potrzeb lokalnych, jest zadaniem m.in. poszczególnych delegatów i asystentów KEP (w tym asystenta krajowego Akcji Katolickiej, Program, s. 39), duszpasterzy krajowych oraz ruchów, stowarzyszeń i organizacji katolickich (Akcja Katolicka – dop. M.L.), a także Parafialnych Rad Duszpasterskich (por. Program, s. 7-12).

  II. Cele, treści, realizacja i priorytety pastoralne  Cele Programu duszpasterskiego – W komunii z Bogiem:

 •   1. Odkrywanie Boga objawiającego się w Słowie Bożym,
 •   2. Inicjacja do dojrzałego przyjęcia Słowa Bożego,
 •   3. Odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
 •   4. Kształtowanie wspólnotowego wymiaru życia duchowego,
 •   5. Duszpasterska troska o rodzinę.

  Treści:

 •   1. Słowo Boże,
 •   2. Osobowa więź chrześcijanina z Bogiem (życie sakramentalne, modlitwa),
 •   3. Wspólnotowy wymiar chrześcijańskiego życia duchowego,
 •   4. Maryja – Mistrzyni życia duchowego. 

  Realizacja:

 •   1. Szkoły Słowa Bożego i modlitwy w diecezjach,
 •   2. Katecheza inicjacyjna w parafiach,
 •   3. Wspólnotowe przeżywanie sakramentów świętych (np. nabożeństwa pokutne),
 •   4. Akcent na modlitwy wspólnotowe (np. wspólnotowe celebrowanie Liturgii godzin ze świeckimi).

  Priorytety pastoralne na rok 2010/2011:

 •   1. Formacja biblijna – Dzieło Biblijne
 •     – tworzenie i rozwijanie w diecezjach, w ramach Dzieła Biblijnego, centrów formacji biblijnej,
 •     – tworzenie i rozwijanie w parafiach Kręgów biblijnych.
 •   2. Formacja duchowa – szkoły duchowości – tworzenie lub rozwijanie w diecezjach szkół formacji duchowej.
 •   3. Sakramenty w duszpasterstwie (inicjacja chrześcijańska)
 •     – katecheza inicjacyjna w parafiach,
 •     – przygotowanie do przyjęcia sakramentów, celebrowanie sakramentów, towarzyszenie po ich przyjęciu,
 •     – katecheza sakramentalna dorosłych.

  III. Realizacja Programu duszpasterskiego przez Akcję Katolicką

     Akcja Katolicka, nawiązując do Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2010/2011, przyjęła następujące hasło dla swojej pracy formacyjnej i apostolskiej: Akcja Katolicka we wspólnocie z Bogiem. Pod takim też tytułem zostały przygotowane dla jej członków materiały formacyjne, przez zespół Księży Asystentów, pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Tadeusza Borutki. W Słowie wstępnym krajowy asystent Akcji Katolickiej bp Mariusz Leszczyński pisze: „Akcja Katolicka (…) będzie pracować nad budowaniem więzi pomiędzy człowiekiem i Bogiem przez sakramenty, systematyczną lekturę Biblii i formację duchową. Celem tych działań powinno być pogłębienie więzi międzyludzkich: w rodzinie i małżeństwie i w każdej innej wspólnocie, także parafialnej pomiędzy duszpasterzami i wiernymi. Innym jeszcze zadaniem będzie jednanie z Bogiem ludzi dalekich od chrześcijaństwa i budowanie klimatu szacunku do ludzi o innych światopoglądach (…), działalność dobroczynna na rzecz biednych i cierpiących oraz modlitwa w intencji nowych, dobrych i trwałych powołań w Kościele: do kapłaństwa, życia konsekrowanego i małżeństwa (…). Niech w owocnym budowaniu wspólnoty z Bogiem towarzyszą nam słowa Papieża Benedykta XVI, skierowane do Polaków: Proszę was: – byście stojąc na ziemi – wpatrywali się w niebo – w Tego, za którym od dwóch tysięcy lat podążają kolejne pokolenia, żyjące na naszej ziemi, odnajdując w Nim ostateczny sens istnienia; byście umocnieni wiarą w Boga, angażowali się żarliwie w umacnianie Jego Królestwa na ziemi, Królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia; byście odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym, opuszczonym, zrozpaczonym, łaknącym wolności, prawdy i pokoju; byście czyniąc dobro bliźniemu i troszcząc się o dobro wspólne, świadczyli, że Bóg jest miłością; byście skarbem wiary dzielili się z innymi narodami Europy i świata (…). Trwajcie mocni w wierze! Trwajcie mocni w nadziei! Trwajcie mocni w miłości! (Homilia, Kraków 28 V 2006, „L’Osservatore Romano”, 2006, nr 6-7, s. 37).

     W tym też duchu, prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, Halina Szydełko zachęca członków Akcji Katolickiej do korzystania z materiałów formacyjnych.

     W materiałach zaproponowano 12 katechez:

  I. Warunki jedności człowieka z Bogiem:

 •   1. Wiara, zawierzenie, wierność Bogu (ks. Józef Niżnik),
 •   2. Praktyki pokutne, modlitwa, życie sakramentalne (ks. Jarosław Sroka),
 •   3. Budzenie wrażliwości moralnej, kształtowanie sumienia, respektowanie norm etycznych (ks. Jan Orzeszyna),
 •   4. Kierowanie się , zaangażowanie eklezjalne, troska o parafię (ks. Marian Duda),
 •   5. Pogłębianie motywacji apostolskiej, dawanie świadectwa wierze, włączanie się w apostolat wspólnotowy (ks. T. Borutka),
 •   6. Upowszechnianie zasad pomocniczości i solidarności społecznej, konsekracja świata, doskonalenie rzeczywistości ziemskich (ks. Grzegorz Noszczyk).

  II. Budowanie jedności międzyludzkiej owocem jedności człowieka z Bogiem:

 •   1. Podejmowanie dialogu apostolskiego (ks. Jan Wal),
 •   2. Urzeczywistnianie postawy ekumenicznej (ks. Wiesław Łużyński),
 •   3. Praktykowanie miłosierdzia (ks. J. Wal),
 •   4. Intensyfikacja oddziaływań wychowawczych (ks. G. Noszczyk),
 •   5. Realizowanie (ks. W. Łużyński),
 •   6. Zaangażowanie patriotyczne (ks. T. Borutka).

  IV. Stałe zalecenia dla członków Akcji Katolickiej

  1. Modlitwa, liturgia, formacja:

 •     a/ praktyka Liturgii godzin i modlitwy różańcowej,
 •     b/ codzienna lektura Pisma Świętego,
 •     c/ pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej; pomoc w czynnościach liturgicznych),
 •     d/ systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,
 •     e/ modlitwa za kapłanów,
 •     f/ udział w rekolekcjach i dniach skupienia (KIAK, DIAK i POAK),
 •     g/ udział w pielgrzymkach: krajowej na Jasną Górę i diecezjalnych (w miarę możliwości z członkami KSM),
 •     h/ studium nauczania Kościoła: Stolicy Apostolskiej i Episkopatu Polski,
 •     i/ studium wydawnictw Akcji Katolickiej,
 •     j/ uczenie dzieci i młodzieży odpowiedzialności za Kościół, zaznajamianie ich z ideą ruchów i stowarzyszeń kościelnych, a zwłaszcza z Akcją Katolicką i KSM oraz wprowadzanie ich w działalność apostolską.

  2. Problematyka społeczna:

 •      a/ propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny; troska duchowa i materialna o rodzinę, wspieranie ludzi dotkniętych kryzysem wiary,
 •      b/ troska o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii,
 •      c/ koordynacja przez DIAK-i działań charytatywnych podejmowanych przez POAK-i oraz wspieranie parafialnych świetlic środowiskowych,
 •      d/ podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką społeczną, w tym bezrobociem oraz zagadnieniami związanymi z edukacją, kulturą, sportem i rekreacją,
 •      e/ wspieranie polityków wywodzących się ze środowisk katolickich, a w szczególności członków AK, oraz stawianie im wymagań, w świetle katolickiej nauki społecznej, aby służyli uczciwie Bogu i Ojczyźnie; nawiązanie kontaktów z nowo wybranymi przedstawicielami samorządów terytorialnych,
 •      f/ czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym i oświatowym swojego środowiska; promowanie wartościowej literatury i sztuki oraz dziedzictwa kulturowego Kościoła (archiwa, biblioteki, zabytki sztuki sakralnej), celem podtrzymania pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny.

  3. Sprawy organizacyjne:

 •      a/ powoływanie nowych Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej oraz pobudzanie do aktywności już istniejące,
 •      b/ realizowanie programu zawartego w materiałach instruktażowych,
 •      c/ wysyłanie przedstawicieli DIAK na szkolenia liderów organizowane przez KIAK,
 •      d/ utrzymywanie stałego kontaktu DIAK z KIAK; zgłaszanie propozycji uwag i pytań, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, a także przekazywanie informacji o wszelkich trudnościach, z jakimi borykają się DIAK-i,
 •      e/ aktywny udział członków AK w pielgrzymce na Jasną Górę oraz w konferencjach  organizowanych przez KIAK oraz DIAK-i,
 •      f/ zaangażowanie w organizację Dnia Papieskiego,
 •      g/ podejmowanie współpracy z ruchami, organizacjami oraz stowarzyszeniami  kościelnymi, a zwłaszcza z KSM, na wszystkich szczeblach naszych struktur,
 •      h/ organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów pieśni, poezji oraz wiedzyreligijnej dla dzieci i młodzieży,
 •      i/ propagowanie idei AK w środkach masowego przekazu,
 •      j/ regularne przekazywanie składek członkowskich,
 •      k/ przesyłanie w terminie do KIAK-u rocznych sprawozdań z działalności DIAK.

  V. Pomoce formacyjne

   Sobór Watykański II:

 •  – Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium,
 •  – Konstytucja Dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum,
 •  – Konstytucja Duszpasterska o Kościele Gaudium et spes.

   Jan Paweł II:

  Adhortacje apostolskie:

 •  – Christifideles Laici,
 •  – Ecclesia in Europa,
 •  – Novo millennio ineunte.

  Benedykt XVI:

 •   – Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis,
 •   – Dar komunii. Audiencja generalna (29 III 2006), „L'Osservatore Romano”, wyd. pol., 2006,  nr 8, s. 35-36,
 •   – Posługa komunii. Audiencja generalna (5 IV 2006), „L'Osserv. Rom.”, wyd. pol. 2006, nr 8, s. 37-38.

  Inne:

 •  – Kongregacja Nauki Wiary, List do Biskupów Kościoła katolickiego o niektórych aspektach Kościoła pojętego, jako komunia  (28 V 1992), w: W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994, Tarnów 1995, s. 390-401,
 •  – S. Nagy, Teologia na II Nadzwyczajnym Synodzie Biskupów, w: W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II. Recepcja – doświadczenia – perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc., Lublin 1987, s. 27-39,
 •  – J. Stroba, Nadzwyczajny Synod Biskupów. Geneza – synteza – wnioski, w: Recepcja – doświadczenia – perspektywy, red. J. Homerski, F. Szulc, Lublin 1987, s. 15-25,
 •  – A. Czaja, M. Marczewski (red.),  w chrześcijańskiej refleksji o Kościele, Lublin 2004.

  Krajowy Instytut Akcji Katolickiej:

 •  – We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka we wspólnocie z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., red. ks. Tadeusz Borutka, Warszawa 2010,
 •  – „Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce” (Warszawa).
 •  – inne wydawnictwa (krajowe i diecezjalne). 
Zmieniony ( 11.11.2010. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki