Akcja Katolicka w trosce o życie religijne parafii Drukuj Email

     Przed każdym stowarzyszeniem, ruchem katolickim i duszpasterstwem w Kościele stają różne wyzwania. Generują one zarówno cele, jak również zadania i sposoby ich realizacji. W dość obfitym wachlarzu duszpasterstw działających w naszej diecezji, Akcja Katolicka posiada bardzo uniwersalny cel, którym jest szeroko rozumiane organizowanie bezpośredniej współpracy z hierarchią Kościelną, dla realizacji apostolskiej misji Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swoje cele i zadania poprzez działalność kulturalną, oświatową, wychowawczą, dobroczynną, turystyczno-sportową, gospodarczą. Dlatego też jest stowarzyszeniem, w którym każdy znajdzie coś dla siebie i może zaangażować się w życie Kościoła, funkcjonującego w najbliższym mu wymiarze jako konkretna parafia.

     Jeden z intensywnie działających parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej w naszej diecezji znajduje się w Cmolasie. Tam realizowane są cele i zadania w każdym możliwym dla nich wymiarze. Można powiedzieć, że współczesna działalność jest kontynuacją i nawiązaniem do początków. Stowarzyszenie w parafii w Cmolasie powstało bowiem w 1934 r. Pierwszym prezesem był Mateusz Weryński, sekretarzem Jan Serafin, a skarbnikiem Franciszek Szostak. Zajmowano się wówczas sprawami społecznymi i troską o dobro kraju. Jak podaje przedwojenna kronika podczas comiesięcznych spotkań wygłaszano prelekcje o Piśmie św., wierze, wychowywaniu młodzieży, katolickiej rodzinie. Zajmowano się problemami alkoholizmu, moralności, ale także tematami z życia codziennego, jak chociażby sadownictwem, czy leczeniem zwierząt. Przedwojenna Akcja Katolicka w tej parafii, podobnie jak na terenie całego kraju, działała do końca sierpnia 1939 r.

     Po odrodzeniu się struktur Akcji Katolickiej w latach 90. XX w. także w Cmolasie w 1997 r. reaktywowano parafialny oddział. Obecnie prezesem jest Ewa Tyczka. Od początku istnienia podjęto już sporo cennych inicjatyw, których promotorem był często ks. prałat Kazimierz Szkaradek. Wypracowano też formy działania, wśród których najistotniejszą jest praca formacyjna członków, mająca na celu pogłębienie ich wiary i wiedzy religijnej. Dokonuje się to przede wszystkim poprzez czytanie Pisma św., studium dokumentów Kościoła, modlitwę brewiarzową, adorację eucharystyczną, udział w powszedniej Mszy św. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Cmolasie chętnie realizuje programy ogólnokościelne, ogólnopolskie i diecezjalne. I tak np. w Roku Eucharystii (2005) podjęto comiesięczną adorację przed wieczorną Mszą św. oraz włączono się w organizację Dekanalnego Kongresu Eucharystycznego. Podejmując tematykę programu duszpasterskiego w Polsce w roku 2009/2010 jako hasło pracy rocznej realizowano słowa: „Bądźmy świadkami Miłości. Akcja Katolicka w służbie Miłości”. W Roku Kapłańskim w sposób szczególny modlono się o świętość kapłanów i o nowe powołania. Parafialny Oddział AK w Cmolasie każdego roku w trzecią sobotę czerwca bierze także udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK na Jasną Górę.

     Nie bez odzewu pozostają także apele kierowane przez Diecezjalny Instytut w Rzeszowie. Przykładem może być chociażby zaproponowana praca w rodzinach i środowisku nad poszanowaniem niedzieli, jako dnia świątecznego oraz nad czystością mowy (2005). Członkowie stowarzyszenia uczestniczą także w rekolekcjach organizowanych przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej.

     Akcji Katolicka działająca w Cmolasie, uczestniczy w życiu całego Kościoła, budując go od podstawowej komórki życia chrześcijańskiego, jaką jest wspólnota parafialna. Na jej rzecz w ciągu roku podejmowane są różne inicjatywy. Raz w miesiącu członkowie stowarzyszenia aktywnie włączają się w przygotowanie liturgii Mszy św., w październiku prowadzą rozważania różańcowe, zaś w okresie Wielkiego Postu - nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rokrocznie 3 maja wraz z redakcją parafialnej gazetki i chętnymi osobami gromadzą się przy kapliczce przydrożnej, by śpiewać litanię loretańską.

     Okazją do współpracy pomiędzy Akcją Katolicką, innymi grupami duszpasterskimi w parafii i instytucjami świeckimi jest organizowanie każdego roku w maju Parafialnego Festynu Rodzinnego, który odbywa się od 1998 r.

     Szczególną formą działalności w parafii jest duszpasterstwo pielgrzymkowe. Ze względu na duże zainteresowanie taką formą od 2005 r. pielgrzymki organizowane są dwa razy w roku. Parafianie z Cmolasu zwiedzili m.in. Alwernię, Binarową, Dębowiec, Gidle, Górę św. Anny, Inwałd, Kraków, Kraków-Łagiewniki, Leśniów, Licheń, Lipnicę Murowaną, Oświęcim, Piekary Śląskie, Świnice Warckie, Tarnowiec, Tropie, Wadowice, Warszawę, Zabawę, Zakopane.

     Działalność AK w Cmolasie nie ogranicza się jedynie do terenu parafii. Od 2004 r. wprowadzono także spotkania dekanalne członków i sympatyków AK. Połączone jest często ze spotkaniem opłatkowym. Zaowocowało ono licznymi parafialnymi oddziałami na terenie dekanatu kolbuszowskiego, gdzie Akcja Katolicka istnieje w 10 parafiach zrzeszając ponad 140 osób.

     Jednym z wymiarów działalności AK w Cmolasie jest także pomoc najuboższym. Dla realizacji tego celu nawiązano współpracę z Podkarpackim Bankiem Żywności i dzięki wsparciu gminy na terenie parafii rozprowadzana jest żywność.

     Tak prowadzona działalność w ramach Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej jest pięknym przykładem zaangażowania świeckich w życie Kościoła i może stać się inspiracją dla innych parafii.

ks. Marcin Nabożny

Na podstawie: „Niedziela rzeszowska” 50(2011), s. VII. 

Zmieniony ( 09.12.2011. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki