Akcja Katolicka w służbie społeczeństwu Drukuj Email

     Podstawową zasadą u początku Akcji Katolickiej były słowa św. Piusa X „Instaurare omnia in Christo” – „Odnowić wszystko w Chrystusie”. Zgodnie z nimi należało prowadzić Kościół tak, by poszukując nowych sposobów istnienia w zmieniającym się świecie nie utracić więzi ze Zbawicielem, nie zafałszować Jego Ewangelii. Zasada ta jest nadal aktualna.

     Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi świeckich, którzy w swojej codziennej działalności przebywają w różnych grupach społecznych i zawodowych. W poszanowaniu zasad chrześcijańskiej wiary, służą społeczeństwu w miejscu gdzie żyją.

     Spośród Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej naszej diecezji tym charakterem odznaczają się m.in. stowarzyszenia przy parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie, św. Jacka w Będziemyślu oraz św. Józefa w Sękowej.

     POAK przy parafii św. Michała w Rzeszowie od samego początku istnienia, jako zadania wytyczył sobie formację, ale także pracę dla dobra społeczności i środowiska. Aby skutecznie zrealizować podjęte cele oddział podzielono na cztery sekcje tematyczne: liturgiczną – zajmującą się przygotowywaniem cotygodniowej liturgii Mszy św.; charytatywną – organizującą pomoc dla parafian będących w potrzebie i wspieranie Domu Dziecka znajdującego się na terenie parafii; do spraw współpracy z osiedlem – współorganizującą Dni Osiedla i inne imprezy odbywające się na jego terenie; sekcję kultury chrześcijańskiej – organizującą wspólne wyjścia i spotkania z zaproszonymi osobami.

     Niektóre osoby działające w tej AK pełnią również funkcje społeczne, podejmując pracę na szczeblu lokalnej administracji. Jednym z przejawów społecznego zaangażowania tego oddziału była inicjatywa nadania nazwy dla ronda na skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Krzyżanowskiego. W związku z atakami i wrogą atmosferą wokół obecności krzyża w przestrzeni publicznej podjęto myśl nadania temu rondu nazwy „Rondo Krzyża Świętego”. Stało się tak na mocy uchwały Rady Miasta Rzeszowa z marca 2010 r. Podobną inicjatywą tego oddziału AK było nazwanie jednej z ulic na terenie parafii ulicą św. Michała Archanioła.

     W swoją działalność służbę społeczeństwu wpisała również Akcja Katolicka przy parafii św. Jacka w Będziemyślu. Podejmując różne inicjatywy na rzecz parafii, nie pozostają obojętni na losy Kościoła w całej Ojczyźnie. Podejmując formacyjne tematy w comiesięcznych spotkaniach, poprzez dyskusję umacniają się świadectwem swej wiary. Oprócz wielu zwyczajnych i statutowych zadań AK, jej członkowie m.in. podejmują kwestę na rzecz ubogich i odnowy cmentarza w dniu 1 listopada, w okresie Świąt Bożego Narodzenia odwiedzają ludzi chorych oraz biorą czynny udział w życiu społeczności wiejskiej.

     Odnawianie wszystkiego w Chrystusie dotyczy także manifestowania swych przekonań płynących z wiary. Dlatego też szczególnym świadectwem POAK w Będziemyślu był list poparcia dla obywatelskiego projektu ustawy o przywróceniu Święta Trzech Króli. Dzięki takiej postawie do marszałka Sejmu w 2008 r. trafiło 606 tys. podpisów. Pomimo, że projekt został odrzucony, społeczne zaangażowania członków AK nie pozostało bez znaczenia.

     Podobny sposób działania charakteryzuje POAK funkcjonujący przy parafii św. Józefa w Sękowej. Ta wielowiekowa parafia z pięknymi tradycjami i żywą wiarą ludzi, jest dla członków Akcji Katolickiej miejscem wypełniania chrześcijańskiej misji wobec społeczeństwa. Współdziałając z asystentami kościelnymi wypracowali stałe punkty swej działalności, które wypływają zarówno z charyzmatu stowarzyszenia, jak i stanowią odpowiedź na potrzeby środowiska. W codziennym zabieganiu członkowie stowarzyszenia nie zapominają o ludziach chorych i samotnych. Regularnie odwiedzają mieszkańców Domu Opieki Społecznej i pomagają w organizacji Dnia Chorego. Wykazują także troskę o zachowanie więzi i chrześcijańskich tradycji rodzinnych. W tym celu w 2010 r. zorganizowano spotkanie małżonków obchodzących 25-lecie przyjęcia tego sakramentu. Sami podtrzymują, jak również krzewią wokół siebie pamięć i szacunek dla kapłanów pracujących i wywodzących się z parafii, w sposób szczególny misjonarzy. Dobrą okazją do świadectwa w społeczeństwie są parafialne i gminne uroczystości, w których członkowie AK z Sękowej chętnie się angażują. Podejmują także współpracę z katolickimi i świeckimi grupami na terenie parafii. Znamiennym rysem działalności tego POAK jest redagowanie biuletynu, który trafiając do rąk wielu czytelników, odgrywa w lokalnym społeczeństwie istotną rolę formacyjną.

     Dla przedstawionych POAK podstawą całorocznego zaangażowania jest solidna formacja duchowa pod kierunkiem asystentów kościelnych, którymi są proboszczowie tych parafii: ks. Stanisław Potera, ks. Ryszard Polański i ks. Janusz Kurasz. Dzięki dobremu ukształtowaniu sumienia, społeczne zaangażowanie ludzi wierzących może przynosić konkretne owoce.

ks. Marcin Nabożny

Na podstawie: „Niedziela rzeszowska” 52(2011), s. VII. 

Zmieniony ( 07.01.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki