Rozdział IV Drukuj Email

ROZDZIAŁ IV
Struktura organizacyjna

Art. 20.

Strukturami organizacyjnymi Akcji Katolickiej są:

 • Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej.
 • Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej.
 • Krajowy Instytut Akcji Katolickiej.

A. Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej

Art. 21

Organami Akcji Katolickiej w diecezji są:

 1. Rada Diecezjalnego Instytutu.
 2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu.
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 22.

1. W skład Rady Diecezjalnego Instytutu wchodzą prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

2. Biskup Diecezjalny może powołać do Rady innych członków Akcji Katolickiej działającej w diecezji.

Art. 23.

1. Rada Diecezjalnego Instytutu odbywa zebrania zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Rada Diecezjalnego Instytutu wybiera ze swego grona przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza, którzy stanowią prezydium zebrania.

3. Zebrania zwołuje prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu, a z jego mandatu wiceprezes.

4. Zebrania zwyczajne zwoływane są przynajmniej raz w roku, nadzwyczajne w miarę potrzeby lub na żądanie Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek ź członków Rady Diecezjalnego Instytutu. Zebranie Rady powinno byę zwołane w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia ćądania lub pisemnego wniosku.

5. Jeżeli urząd prezesa Diecezjalnego Instytutu nie jest obsadzony Zebrania Rady zwołuje Diecezjalny Asystent Kościelny.

Art. 24.

1. Uchwały Rady Diecezjalnego Instytutu są podejmowane zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

2. Głosowanie jest jawne, w sprawach personalnych ? tajne.

Art. 25.

Do kompetencji Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Diecezjalnego Instytutu.
 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
 3. wybór i odwoływanie delegata do Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 4. uchwalanie programów działania Akcji Katolickiej w diecezji w uzgodnieniu z Biskupem Diecezjalnym,
 5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Parafialnych Oddziałów na rzecz Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej,
 6. uchwalanie preliminarza budżetowego Akcji Katolickiej w diecezji,
 7. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w diecezji,
 8. udzielenie absolutorium Zarządowi Diecezjalnego Instytutu,
 9. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
 10. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w diecezji.

Art. 26.

W skład Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

 1. prezes,
 2. 2 wiceprezesów,
 3. sekretarz,
 4. skarbnik,
 5. 1-4 członków.

Art. 27.

1. Prezesa Zarządu Diecezjalnego Instytutu mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Diecezjalnego Instytutu, przedstawionych przez Diecezjalnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Diecezjalnego Instytutu, na wniosek prezesa, wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika,

Art. 28.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu pod przewodnictwem prezesa kieruje działalnością Akcji Katolickiej w diecezji.

Art.29.

Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką działającą w diecezji.

Art. 30.

Do kompetencji Zarządu Diecezjalnego Instytutu należy:

 1. wykonywanie uchwał Rady Diecezjalnego Instytutu,
 2. opracowanie programu działalności Akcji Katolickiej w diecezji,
 3. zarządzanie majątkiem Akcji Katolickiej działającej w diecezji
 4. przygotowywanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego Akcji Katolickiej w diecezji,
 5. powoływanie uchwałą Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
 6. koordynacja i kontrola działalności Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej,
 7. składanie rocznych sprawozdań z działalności, przychodów i wydatków Akcji Katolickiej w diecezji, Biskupowi Diecezjalnemu, Radzie Diecezjalnego Instytutu oraz Zarządowi Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 8. współpraca z Zarządem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 9. współpraca z innymi stowarzyszeniami diecezjalnymi.

Art. 31.

1. Komisja Rewizyjna Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej składa się z pięciu członków.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • - przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli finansowej działalności Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
 • - przedkładanie Radzie i Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
 • - składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Radzie Diecezjalnego Instytutu,
 • - występowanie do Rady Diecezjalnego Instytutu z wnioskami dotyczącymi absolutorium dla Zarządu Diecezjalnego Instytutu,
 • - występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego zebrania Rady Diecezjalnego Instytutu.

Art. 32.

1. Akcja Katolicka w diecezji posiada Diecezjalnego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków stowarzyszenia oraz czuwa nad czystością doktryny.

2. Diecezjalnego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej mianuje Biskup Diecezjalny.

3. Diecezjalny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 33.

1. Diecezjalny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, Rady dotyczącej spraw wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.

3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Biskup Diecezjalny.

4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

B. Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej

Art. 34.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej powołuje uchwałą Parafialny

Oddział Akcji Katolickiej.

Art. 35.

Organami Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej są:

 1. Walne Zebranie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 36.

W Walnym Zebraniu ma prawo uczestniczyć każdy członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Art. 37.

1. Walne Zebrania są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne zebrania zwyczajne zwołuje prezes Parafialnego Oddziału przynajmniej raz w roku,

3. Nadzwyczajne WZD zwołuje się w miarę potrzeby lub na wniosek Parafialnego Asystenta Kościelnego, Komisji Rewizyjnej albo teć na pisemny wniosek ź członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

4. Jeżeli urząd prezesa Parafialnego Oddziału nie jest obsadzony walne zebrania zwołuje Parafialny Asystent Kościelny.

Art. 38.

Do sposobu podejmowania uchwał przez Walne Zebranie Parafialnego Oddziału stosuje się odpowiednio art. 24 statutu.

Art. 39.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Parafialnego Oddziału należy:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Parafialnego Oddziału,
 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
 3. uchwalanie preliminarza budżetowego Parafialnego Oddziału,
 4. uchwalanie wysokości składek członkowskich
 5. ocena rocznego sprawozdania z działalności Akcji Katolickiej w parafii,
 6. udzielanie absolutorium Zarządowi Parafialnego Oddziału,
 7. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w parafii.

Art. 40.

Inicjatywy ponadparafialne podejmowane przez Parafialne Oddziału Akcji Katolickiej muszą być uzgadniane z Zarządem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.

Art. 41.

W skład Zarządu Parafialnego Oddziału wchodzą:

 1. prezes,
 2. wiceprezes
 3. sekretarz,
 4. skarbnik,
 5. 1-4 członków.

Art. 42.

1. Prezesa Zarządu Parafialnego Oddziału mianuje Biskup Diecezjalny spośród trzech kandydatów wybranych przez Walne Zebranie, przedstawionych przez Parafialnego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Parafialnego Oddziału wybiera ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

Art. 43.

Prezes Zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej reprezentuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w sprawach wewnętrznych stowarzyszenia,

Art. 44.

Do kompetencji Zarządu Parafialnego Oddziału należy:

 1. kierowanie działalnością Akcji Katolickiej w parafii,
 2. opracowanie planów działalności Akcji Katolickiej w parafii, w uzgodnieniu z Parafialnym Asystentem Kościelnym,
 3. zarządzanie majątkiem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej,
 4. przygotowanie projektu preliminarza budżetowego i bilansu rocznego,
 5. zajmowanie stanowiska w bieżących sprawach Akcji Katolickiej w parafii,
 6. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
 7. składanie sprawozdań z działalności Parafialnego Oddziału, z przychodów i wydatków Walnemu Zebraniu Parafialnego Oddziału i Zarządowi Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej.
 8. wnioskowanie do Zarządu Diecezjalnego Instytutu o przyjęcie kandydatów na członków lub skreślenie z listy członków Akcji Katolickiej,
 9. wykonywanie uchwał Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej i współpraca z nim,
 10. współpraca z innymi stowarzyszeniami, ruchami i grupami działającymi w parafii.

Art. 45.

 1. Komisja Rewizyjna Parafialnego Oddziału składa się z trzech członków.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału należy:
 • - przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu POAK
 • - występowanie do Walnego Zebrania i Zarządu POAK z wnioskami pokontrolnymi oraz z żądaniem usunięcia uchybień,
 • - składanie rocznych sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,
 • - występowanie do Walnego Zebrania POAK z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Zarządu POAK.
 • - występowanie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania POAK

Art. 46.

1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej posiada Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność oddziału z Biskupem Diecezjalnym, dba o właściwą formację członków oraz czuwa nad czystością doktryny.

2. Parafialnym Asystentem Kościelnym jest mianowany przez Biskupa Diecezjalnego z zasady proboszcz parafii, lub w uzasadnionej sytuacji inny kapłan.

3. Parafialny Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu, Walnym Zebraniu i Komisji Rewizyjnej Parafialnego Oddziału.

Art. 47.

1. Parafialny Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu lub Walnego Zebrania Parafialnego Oddziału w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Do zgłoszonego sprzeciwu przez Parafialnego Asystenta Kościelnego stosuje się Art. 33 statutu.

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

Art. 48.

Organami Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej są:

 1. Rada Krajowego Instytutu,
 2. Zarząd Krajowego Instytutu,
 3. Komisja Rewizyjna.

Art. 49.

1. W skład Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą Prezesi Zarządów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej i jeden delegat z każdej diecezji wybrany przez Radę Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej ze swego grona.

2. Krajowy Asystent Kościelny może powołać w skład Rady innych członków Akcji Katolickiej po konsultacji z biskupem ordynariuszem diecezji, z której pochodzi kandydat.

Art. 50.

1. Zebrania Rady Krajowego Instytutu są zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Do sposobu zwoływania i prowadzenia zebrań Rady stosuje się Art. 23 statutu

Art. 51.

Do sposobu podejmowania uchwał przez Radę Krajowego Instytutu stosuje się art. 24 statutu.

Art. 52.

Do kompetencji Rady Krajowego Instytutu należy:

 1. wybór i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Instytutu,
 2. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej ,
 3. uchwalanie wytycznych działania Akcji Katolickiej w Polsce w uzgodnieniu z Krajowym Asystentem Kościelnym Akcji Katolickiej,
 4. uchwalanie preliminarza budżetowego Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 5. uchwalanie wysokości i zasad wpłat Diecezjalnych Instytutów na rzecz Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej
 6. ocena rocznego sprawozdania z działalności Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 7. udzielanie absolutorium Zarządowi Krajowego Instytutu,
 8. ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach należących do zakresu działania Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 53.

W skład Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wchodzą:

 1. prezes,
 2. dwaj wiceprezesi,
 3. sekretarz,
 4. skarbnik,
 5. 4 członków.

Art. 54.

1. Prezesa Zarządu Krajowego Instytutu mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród trzech kandydatów wybranych przez Radę Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej, przedstawionych przez Krajowego Asystenta Kościelnego.

2. Zarząd Krajowego Instytutu wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika na wniosek Prezesa.

Art. 55.

Zarząd Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej koordynuje działalność Akcji Katolickiej w wymiarze ponaddiecezjalnym.

Art. 56.

Prezes Zarządu Krajowego Instytutu reprezentuje Akcję Katolicką w Polsce.

Art. 57.

Do kompetencji Zarządu Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej należy:

 1. wykonywanie uchwał Rady Krajowego Instytutu,
 2. opracowywanie wytycznych dotyczących działalności Akcji Katolickiej w Polsce,
 3. zarządzanie majątkiem Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej,
 4. przygotowanie projektu preliminarza i bilansu rocznego,
 5. składanie rocznych sprawozdań z działalności Krajowego Instytutu z przychodów i wydatków Radzie Krajowego Instytutu i po jej zatwierdzeniu ? Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem Krajowego Asystenta Kościelnego.
 6. zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących Akcji Katolickiej w Polsce.

Art. 58.

1. Komisja Rewizyjna Krajowego Instytutu składa się z 5 członków.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu stosuje się Art. 31 statutu.

Art. 59.

1. Akcja Katolicka posiada Krajowego Asystenta Kościelnego, który zapewnia łączność stowarzyszenia z Konferencją Episkopatu Polski, dba o właściwą formację w stowarzyszeniu oraz czuwa nad czystością doktryny.

2. Krajowego Asystenta Kościelnego mianuje Konferencja Episkopatu Polski spośród swoich członków.

3. Krajowy Asystent Kościelny ma prawo uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej Krajowego Instytutu.

Art. 60.

1. Krajowy Asystent Kościelny może zgłosić sprzeciw wobec uchwały Zarządu, lub Rady Krajowego Instytutu w sprawach dotyczących wiary i moralności.

2. Zgłoszenie sprzeciwu zawiesza uchwałę.

3. O zasadności sprzeciwu rozstrzyga Konferencja Episkopatu,

4. Uznanie sprzeciwu uchyla uchwałę, oddalenie sprzeciwu nadaje uchwale moc obowiązującą.

Art. 61.

Krajowy Asystent Kościelny może zwoływać zebrania Diecezjalnych Asystentów Kościelnych.

 

 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki