Spotkania dekanalne w 2012 roku Drukuj Email

Spotkania dekanalne Akcji Katolickiej

    „Nie zatrzymujcie Chrystusa dla siebie. Przekazujcie innym radość waszej wiary”

  •  /Ojciec Święty Benedykt XVI/

     W dniach od 25 lutego do 10 marca 2012 roku, w 14 dekanatach naszej diecezji: Boguchwała, Rzeszów-Południe, Rzeszów-Północ, Sędziszów Małopolski, Brzostek, Czudec, Dębowiec, Biecz, Jasło-Wschód, Jasło-Zachód, Kolbuszowa, Ropczyce, Sokołów Małopolski, Strzyżów, Tyczyn, Wielopole Skrzyńskie - miały miejsce spotkania modlitewno-formacyjne członków Akcji Katolickiej z POAK. W spotkaniach organizowanych przez asystentów dekanalnych uczestniczyli asystenci diecezjalni, Ks. Prałat Stanisław Potera i Ks. dr Paweł Synoś oraz Prezes Artur Stojałowski, Wiceprezes Maria Hatylak i członkowie Zarządu DIAK.

     W czasie Wielkiego Postu gromadziliśmy się w poszczególnych dekanatach, aby dziękować Bogu za dotychczasową pracę, aby uświadomić sobie nasze powołanie, aby rozeznać, czego oczekuje od nas Chrystus, od nas ludzi zatroskanych o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi, Ewangelii. Wprowadzeniem były konferencje głoszone przez Księży Asystentów, dotyczące nowej ewangelizacji w oparciu o nauczanie papieży, Jana Pawła II i Benedykta XVI.

     Czas Wielkiego Postu jest dla każdego z nas dobrym powodem do zatrzymania się w pośpiechu dnia codziennego, w tym pędzie, w którym zapominamy, co tak naprawdę w naszym życiu jest najważniejsze. To czas zadumy nad samym sobą, nad tym, co zrobiłem w swoim życiu, czas zadawania sobie pytań – czy podejmuję zaproszenie Jezusa czy też uciekam mówiąc – zdążę – jeszcze mam czas?

     Nowa ewangelizacja skierowana jest do tych, którzy zaniechali praktyk chrześcijańskich, u których chrześcijaństwo w wielkiej mierze uległo redukcji, którzy przeżywają kryzys wiary podkreślali prelegenci. Czasy obecne są trudne, laicyzacja życia jest zagrożeniem indywidualnym i wspólnotowym, pękają więzy rodzinne, społeczności lokalne. Nowa ewangelizacja to "wysiłek odnowy, do którego wezwany jest Kościół, by mógł sprostać wyzwaniom, jakie dzisiejsze uwarunkowania społeczne i kulturowe stawiają przed wiarą chrześcijańską" (Lineamenta 5). Wyzwania te, prelegenci ukazali na tle szaściu kontekstów: kulturowym, społecznym, medialnym, politycznym, gospodarczym, nauce i technice, a które wymagają od Kościoła właściwej reakcji, aby i one mogły stać się miejscem świadectwa chrześcijan, powołanych do ich przemieniania poprzez głoszenie Ewangelii. Nowa ewangelizacja jest, zatem postawą śmiałości, odważnym sposobem postępowania.

     Akcja Katolicka, to nowoczesne duszpasterstwo, to świeccy, którzy żyją Ewangelią i normami moralnymi, to ludzie wyróżniający się w środowisku, ludzie współpracujący ze sobą, posiadający świadomość wspólnotowości, komunii z wszystkimi członkami stowarzyszenia i Kościołem, któremu chcą służyć, w jedności z biskupem, parafią.

     Nowa ewangelizacja według Jana Pawła II nie polega na głoszeniu „nowej Ewangelii”, której źródłem bylibyśmy my sami, nasza kultura, nasze rozumienie potrzeb człowieka. Według Papieża nowa ewangelizacja to głoszenie Ewangelii zawsze nowej i zawsze niosącej nowość, która musi być prowadzona „z nową gorliwością, nowymi metodami i z zastosowaniem nowych środków wyrazu” (Veritatis splendor -Jan Paweł II).

     Jan Paweł II potwierdza, że jest to ta sama ewangelizacja, nowe są tylko sytuacje społeczne i kulturowe, to nowa rzeczywistość, to odbiorcy, którzy żyją w zmienionych warunkach życia. Nowa ewangelizacja to wyjście do konkretnego człowieka, który mało interesuje się Kościołem, Mszą Świętą, czy życiem Kościoła, który ma swój świat i przechodzi obok obojętnie.

     Trzeba od nowa wprowadzać w życie Ewangelię, nieść ją do wszystkich dziedzin życia ludzkiego: do rodzin, szkoły, kultury, polityki, gospodarki, zakładów pracy. Aby to realizować należy być wytrwałym w modlitwie, życiu sakramentalnym, dawać wyraziste świadectwo o Chrystusie. Metody głoszenia Ewangelii muszą się zmieniać w zależności od wieku, mentalności, stylu życia, doświadczenia odbiorców. Telewizja, radio, prasa, teatr, internet to środki, które będą bardziej odpowiadały mentalności współczesnego człowieka, jego językowi. Za najskuteczniejszą metodę nowej ewangelizacji uważa się świadectwo życia wiarą osób i wspólnot.

     Akcja Katolicka jest wyzwaniem, upominał się o nią Jan Paweł II w 1993r. i 1997r. O nowej ewangelizacji Ojciec Święty mówił już w 1979r. w Meksyku – "zjawisko dechrystianizacji domaga się nowej ewangelizacji, wymaga nowego dynamizmu w przekazywaniu niezmiennych przesłań Ewangelii".

Można wskazać pola nowej ewangelizacji:

 - kontekst kulturowy – obecny jest relatywizm, człowiek promuje swoje wartości, podważa podstawowe wartości życia, rodziny, małżeństwa. Prowadzi to do wykrzywionych działań względem Boga. Mnożą się pseudokultury, które ośmieszają szanowane do tej pory wartości, modele, zachowania

 - kontekst społeczny – we wspólnocie ludzkiej wyzwala się egoizm osobisty, niestabilność, korupcja, skandale, rozpad punktów odniesienia do wartości

 - kontekst medialny – media promują egocentryzm, skupienie na sobie, paraliżują dobro moralne, hierarchię wartości

 - kontekst polityczny – wołanie o ludzi sumienia – napiętnowanie zachowań wbrew sumieniu. Mieć wiarę chrześcijańską oznacza, że zawsze, w każdej sytuacji polityk ma te same poglądy, które nigdy nie są sprzeczne z uniwersalnym rozumem. Katolik w polityce nie może być wewnętrznie podzielony. Katolik zaangażowany w działalność polityczną nie może wspierać zabijania dzieci poczętych, promować prawa, które są sprzeczne z prawem naturalnym

 - kontekst gospodarczy – złe rozumienie nauki i techniki gloryfikuje to, co, techniczne, naukowe /komórki, komputery/ nie dając odpowiedzi na podstawowe ważne dla człowieka pytania. 

     Przyszło nam żyć w tych trudnych czasach, gdzie ludzie skupieni na sobie zapominają o Bogu, hołdując zasadzie: żyć tak, jak gdyby Bóg nie istniał. I do tego właśnie człowieka mamy dotrzeć z Dobrą Nowiną, z nową gorliwością głosić światu Chrystusa i przyjmować Jego naukę. Ewangelię ma głosić cały Kościół – duchowni i świeccy, mam być czytelny "po Chrystusowemu".  Europa na nowo musi kształtować swoją wiarę. Nowa ewangelizacja to odnowa Kościoła.

     Spotkania, które odbyły się w dekanatach były szansą na wymianę spostrzeżeń, doświadczeń, poglądów, poznanie członków AK działających w poszczególnych oddziałach. Fundamentalnym zadaniem Akcji Katolickiej jest uświadomienie wiernym świeckim ich powołania do świadomej wiary i pełni tożsamości chrześcijańskiej i wszczepianie nauki Chrystusa we wszystkie dziedziny życia. Aby to realizować członek Akcji Katolickiej powinien podejmować dialog, zabierać głos w istotnych sprawach życia społecznego, szukać wspólnego dobra i ożywiać ducha misyjnego we wspólnocie w której żyje, poprzez życie głęboką wiarą, życie sakramentalne, pracę i modlitwę ubogacającą innych, odwagę w mówieniu prawdy i obronie zasad chrześcijańskich, postawę aktywną i apostolską w swoim środowisku.

     Każdy POAK na miarę swoich możliwości podejmuje różne inicjatywy wynikające z programu duszpasterskiego, propagowanie katolickiego modelu rodziny, troskę duchowa i materialna o rodzinę, o ubogich, podejmowanie działań charytatywnych (współpraca z Caritasem), podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi, udział w życiu społecznym i kulturalnym, zajmowanie stanowiska w sprawach zagrożenia wiary, moralności, popieranie mediów katolickich, prelekcje i uroczystości patriotyczne.

     O potrzebie organizowania spotkań świadczyły ożywione dyskusje, które dotyczyły zarówno spraw związanych z Akcją Katolicką jak i sytuacją w Polsce. Wyrażamy nadzieję, że spotkania dekanalne wydadzą błogosławione owoce, że wzrośnie odpowiedzialność ludzi świeckich za swoje wspólnoty parafialne i ich najbliższą przyszłość. Spotkania kończyła modlitwa i wspólnie odśpiewany hymn Akcji Katolickiej "My chcemy Boga !"

  • Pomóż nam Matko tak pracować w Akcji Katolickiej, by Chrystus stał się:
  •  dla niewierzących – światłem
  •  dla grzesznych – nawróceniem
  •  dla zagubionych – drogą
  •  dla poszukujących – prawdą i życiem
  •  dla dobrych - umocnieniem.
  • Małgorzata Jaworska
Zmieniony ( 26.03.2012. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki