Chrześcijanin w życiu politycznym - konferencja w Sejmie Drukuj Email

 „Chrześcijanin w życiu politycznym” – pod takim tytułem odbyła się 1 grudnia br. w Sejmie RP I konferencja, zorganizowana z inicjatywy Instytutu Akcji Katolickiej, Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich...

Transmisja konferencji na stronie Sejmu:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=C73D7BE966267AF1C1257AC2002926D1

     Obowiązek uczestnictwa świeckich katolików we władzy; potrzeba przeciwdziałania zagrożeniom związanym z ateizacją życia publicznego i jawną walką z Kościołem - to postulaty formułowane podczas konferencji.

     Uczestnikami spotkania byli członkowie wymienionych stowarzyszeń działający w sferze publicznej - parlamentarzyści, członkowie DIAK z kraju oraz przedstawiciele KSM. Zebranych przywitała prezes Zarządu DIAK Halina Szydełko gospodarz spotkania mówiąc, iż Akcja Katolicka zachęca swoich członków, aby uczestniczyli w strukturach władzy, co wynika z zadań AK, jest to nie tylko prawo, ale i obowiązek. Chcemy mieć wpływ na to, co dzieje się w kraju, chcemy, aby prawo stanowione było zgodne z prawem Bożym i służyło człowiekowi, dzisiejsze spotkanie odbywa się nieprzypadkowo w Sejmie, to miejsce i ten temat ma nam przypominać o naszych obowiązkach wobec Ojczyzny podkreśliła prezes.

     "Nasze stowarzyszenie nie tworzy partii politycznej ani żadnej z nich nie popiera, ale zachęca swoich członków, by czynnie uczestniczyli w strukturach władzy, na wszystkich jej szczeblach" – dodała prezes. Poseł Robert Telus, przewodniczący zespołu parlamentarnego działającego od czerwca 2012r. zrzeszającego 59 parlamentarzystów, stwierdził, że konferencja jest wstępem do wspólnego działania, a przesłanie konferencji to wspieranie ruchów katolickich, propagowanie życia, wszystkich wartości rodzinnych wynikających z nauki kościoła katolickiego i katolickiej nauki społecznej kościoła, wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom, obecnej ateizacji życia publicznego i dyskryminacji chrześcijan w Polsce i na świecie. Wyjaśnił, że celem zespołu, którym kieruje jest m.in. "wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym z obecnych przejawów ateizacji życia publicznego". "Wspólnie zamierzamy przeciwstawić czoła jawnej walce z Kościołem, które obserwować można niestety także i tutaj, w naszym parlamencie" - podkreślił poseł. Wśród zaproszonych gości byli, arcybiskup Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce, ks. bp Mariusz Leszczyński, Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej, Prezes IPAK w Wielkiej Brytanii Zenon Handzel. Wśród prelegentów byli, ks. dr Kazimierz Kurek, dr hab. Konrad Głębocki, dr Barbara Fedyszak-Radziejowska.

     Arcybiskup Celestino Migliore pogratulował inicjatywy spotkania, w tak zobowiązującym miejscu, wskazywał, że chrześcijanin w polityce powinien odważnie i w sposób wolny wyrażać osobisty punkt widzenia na różne sprawy. Siła polityczna polskiego katolicyzmu nie może być redukowana jedynie do przemyśleń, działań nielicznych osób zaangażowanych w politykę, potrzeba coraz więcej polityków aktywnych, dobrych, siła ta wymaga związku miedzy wiarą a życiem, nie można być na marginesie, nie może być milczą siłą, wiara chrześcijańska czyni z polityki zwiastuna nowych dróg.

     Ks. bp Mariusz Leszczyński przywołał postać kaznodziei narodowego ks. Piotra Skargi, który w trudnych czasach głosił polakom z wielką mocą Słowo Boże, dla ocalenia ich narodu i Ojczyzny, odważnie piętnował choroby trawiące ówczesne społeczeństwo, brak miłości i ofiarności, niezgodę, egoizm, samowolę, demokrację bez wartość ewangelicznych, ustanawianie niesprawiedliwych praw, powszechność grzechów publicznych i ich bezkarność, podkreślając, że przyczyną tych chorób jest osłabienie wiary katolickiej w narodzie. Wzywał polaków do pracy nad sobą i zmiany stylu życia, wołał o miłość, naprawę obyczajów i relacji między ludzkich na fundamencie prawa Bożego Podobnie uczył Jan Paweł II, podkreślił ks. Biskup, który mówił, że zadaniem Kościoła jest budowanie fundamentów moralnych, na których mogłyby wyrastać wspólnoty ludzkie, małżeństwo, rodzina, wspólnota państwowa, narodowa. Polskie społeczeństwo wymaga nowej gruntownej ewangelizacji, te zadania mają realizować duszpasterze oraz katolicy świeccy. W 1993r. Jan Paweł II mówił, że nowym wymiarem działalności świeckiej są organizacje katolickie, w wśród nich Akcja Katolicka. Pius XI podkreślał, że Akcja Katolicka jest szczególnym narzędziem Opatrzności Bożej w pracach Kościoła, w sferze społecznej i politycznej, aby tam wprowadzać zasady Ewangelii. Dziś jesteśmy świadkami gwałtownego rozprzestrzeniania się nowych form zła, które niosą ze sobą nienawiść do Boga i człowieka, propagują cywilizację śmierci, udają dobro. Trzeba szczególnej aktywności w świecie, świeckich uczniów Chrystusa, trzeba katolickiej ofensywy, tak samo mówi dziś Benedykt XVI, gdy używa określenia „Kościół wojujący” w znaczeniu - podjęcia odważnej walki ze złem. Tylko silna wiara ma szansę zwyciężyć współczesna niewiarę, wasza siła jest w waszym Bogu i waszym sumieniu.

     Wykład „Od Roberta Schumana do Sejmu RP Anno Domino 2012” wygłosił ks. dr Kazimierz Kurek. Robert Schuman -francuski minister finansów, premier, minister spraw zagranicznych i przewodniczący Parlamentu Europejskiego „ojciec Europy” - był głęboko wierzącym katolikiem, człowiekiem prawym. Według Schumana „wartość Europy to Europa wartości”. W ponurych czasach po ostatniej wojnie światowej, przeciwstawił demokratyczny model sprawowania władzy, modelowi władzy nacjonalistycznej i ateistycznej: poprzez pojednanie zbudować „wspólnotę narodów” w wolności, sprawiedliwości, solidarności i pokoju, które są głęboko zakorzenione w wartościach chrześcijańskich, w szacunku do człowieka, w prawach człowieka i swobodach obywatelskich. Jako wierzący chrześcijanin, pomimo wielu ataków, przedstawiał przekonująco to podstawowe założenie w swoim życiu i w swojej działalności politycznej. Jego idee i całe życie są piękną wskazówką dla naszych trudnych czasów, kiedy to politycy dążą do pozbawienia Europy wartości chrześcijańskich, które ją scalają, które tkwią u jej korzeni.

     „Polityczne, związkowe i obywatelskie powinności polskich katolików; dylematy, spory, sukcesy” to temat wykładu dr Barbary Fedyszak – Radziejowskiej. Podjęła w nim temat powinności politycznych, obywatelskich i związkowych katolika, stanu naszej świadomości, problem odsuwania obywateli od polityki. Opisała dwa wydarzenia, w których powinności polskich katolików w sferze politycznej, związkowej obywatelskiej zakończyły się sukcesem. Pierwszym znich było NSZZ „Solidarność” 1980-81. Aktorami tego sukcesu były miliony polaków, polskich katolików. Drugi przykład to ustawa z 1993r. o ochronie i planowaniu rodziny, ochronie płodu, warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Jest to przykład wypełnienia powinności polityków. Nawiązywała do badań społecznych o postawach Polaków, przeprowadzonych w 2007 i 2012 r. przez CBOS i Centrum Myśli Jana Pawła II. W 1992 roku za przerywaniem ciąży „na życzenie” było 47%, przeciw 39%, w 2005 - 42% za, 46% przeciw, 2006 za było 27%, przeciw już 59%, w 2007 za 10%, przeciw 79% i jest stabilne. W badaniach, czy jesteś za ochroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci w 2007 roku za było 70% a w 2012 już 80%. Co ważne poparcie za życiem wzrosło wśród młodzieży o 14%, również wśród mieszkańców dużych miast. Jest to przykładem, że odpowiednie zaangażowanie katolików w politykę, w dobre stnowienie prawa, pozwala zmieniać świat na lepszy. Podkreślała, że politykę, jako działalność na rzecz dobra wspólnego rozumieją bardziej ci ludzie, dla których ważniejsze od sukcesu zawodowego czy dostatniego życia są wartości wspólnotowe, jak rodzina, dzieci, przyjaźnie. Przekonania przeciwstawne adresowała do osób, które politykę traktują, jako sposób na karierę. "Ci, którzy wybierają politykę, sukces i karierę to ludzie częściej niewierzący, o poglądach lewicowych, dla których Jan Paweł II nie jest autorytetem. To są ludzie, którzy biorą się za politykę nie dlatego, że są motywowani wartościami chrześcijańskimi, tylko z innych powodów. Rodzina, praca, religia - to są wybory ludzi zanurzonych w wartościach chrześcijańskich i dla których Jan Paweł II jest autorytetem" - mówiła. Przekonywała, że polscy katolicy, nawet o tym nie wiedząc, są aktywni w sferze politycznej. Powiedzieć źle o politykach to żadna sztuka, trudniej powiedzieć: "to ważny gracz, od którego zależy kształt naszej ojczyzny", bo wtedy trzeba go dobrze wybrać; aby dobrze wybrać, trzeba pomyśleć, poszukać, podyskutować i podjąć decyzję samemu - tłumaczyła. Jej zdaniem, "powinność katolików to nie tylko powinność polityka-katolika". - On może tyle, ile da mu w postaci mandatu, opinia publiczna katolików-wyborców, katolików-obywateli - dodawała. Od tych wzajemnych relacji zależy, czy polityczne powinności polskiego katolika będą lub nie będą miały wpływu na naszą rzeczywistość - uznała socjolog.

     „Chrześcijanin w polityce lokalnej - na przykładzie doświadczeń w samorządzie częstochowskim”  to temat wykładu, który wygłosił dr hab. Konrad Głębocki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Częstochowy. Podzielił się swoimi refleksjami poświęconymi pracy samorządu częstochowskiego /lewicowego/, o odniesieniu mediów liberalnych do polityków przywiązanych do wartości chrześcijańskich, nawiązał do nauki społecznej kościoła.

     „Duszpasterstwo polskich parlamentarzystów, jako przejaw troski Kościoła o duchową formację posłów i senatorów oraz chrześcijański wymiar zaangażowania polityków polskiego parlamentu w przestrzeń życia publicznego” wykład wygłosił ks. Paweł Powierza, kapelan kaplicy sejmowej i duszpasterza parlamentarzystów. Mówił o prawie nas ludzi wierzących do moralnego przewodzenia narodowi, konkretnych postawach ludzi wierzących, konkretnych wybory polskich posłów, senatorów, czy kierują się nauczaniem kościoła.

     Na zakończenie poseł Telus, podkreślił, iż ważne jest by wszyscy usłyszeli, jakie postawy należy przyjąć, aby być widocznym w życiu, aby mieć siłę dawania świadectwa o Chrystusie. Propagowanie życia i wartości katolickiej nauki społecznej, przeciwstawianie się jawnej walce z kościołem. Przypomniał o tym, jak wielu dziennikarzy zwracało uwagę na działania mające na celu usunięcie krzyża z sali sejmowej i zauważył, jak niewielu z nich informowało opinię publiczną o obchodzonej niedawno 15-tej rocznicy umieszczenia krzyża w Sejmie i związanymi z tym uroczystościami.

     Prezes KIAK podsumowując, stwierdziła, iż przekazana wiedza pomoże nam w naszym skutecznym działaniu. Akcja Katolicka objęła modlitwą parlamentarzystów, aby dobrze służyli ludziom, narodowi i podejmowali mądre decyzje. Skierowała Przesłanie zebranych na konferencji: brać czynny udział w życiu politycznym, zgodnie Ewangelią i tworzyć prawa zgodnie z nauką społeczną kościoła. NIE DAJ SIĘ ZWYCIĘŻYĆ ZŁU, ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ.

     Modlitwą i błogosławieństwem Biskupa Leszczyńskiego zakończyło się historyczne spotkanie, który powiedział do zebranych: KOCHAJCIE BOGA, WIARĘ, KOŚCIÓŁ, NARÓD I OJCZYZNĘ – TO POLITYKA UCZNIA I APOSTOŁA CHRYSTUSA.

KRÓLUJ NAM CHRYSTE

Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 25.06.2013. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki