Wspomnienie Drukuj Email
”Wieczne odpoczywanie…” powtarzamy z Wiarą - a wy módlcie się Tam aby ona była w nas jak ziarnko gorczycy z kart Ewangelii.
Berdsen E.

W dniu 22 lutego odeszła do Pana pani mgr Janina Świstak.
 
Żegnaliśmy Ją w dniu 24 lutego. Uroczystej Mszy św. w kościele Św. Stanisława BM w Jaśle przewodniczył JE ks. bp Kazimierz Górny, a wspólcelebransami byli m.in. ks. infułat Wiesław Szurek, Diecezjalni Asystenci Akcji Katolickiej ks. prałat Stanisław Potera i ks. dr Paweł Synoś oraz wielu Kapłanów nie tylko z miasta Jasła, ale także z parafii sąsiednich. Bowiem we wszystkich parafiach południowej części naszej Diecezji pani Janina była osobą bardzo dobrze znaną, i niezwykle cenioną między innymi z wielkiego zaangażowania w organizowanie i działalność Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka była dla niej wyjątkowo ważna i włączyła się w tworzenie jej struktur od samego początku, czyli powołania dekretem ks. Biskupa Kazimierza Górnego z dnia 2 czerwca 1995 roku. W swojej parafii św. Stanisława w Jaśle została mianowana prezesem POAK 25 marca 1998, a 28 marca 1998 roku na pierwszym zebraniu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej w dowód uznania wybrana członkiem Zarządu tej Rady, zaś 8 kwietnia tegoż roku wiceprezesem Zarządu Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Tę funkcję pełniła do końca. Przez wszystkie lata, najwięcej uwagi przywiązywała do realizacji bardzo ważnego celu Akcji Katolickiej zawartego w Statucie Stowarzyszeniu, który brzmi następująco: Akcja Katolicka realizuje swój cel przez między innymi: "Poprzez pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie na zadania apostolskie, przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego, zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenie wiary i moralności chrześcijańskiej, kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym" Z działalności potwierdzonej konkretnymi inicjatywami dotyczącymi mieszkańców miasta udokumentowanymi w regularnie składanych przez Panią Prezes sprawozdaniach do biura Diecezjalnego Instytutu AK w Rzeszowie wynika, że od zaistnienia Parafialnego Oddziału AK w Jaśle prowadzona była stała formacja członków. Pani Janina uważała to za niezwykle ważne i wciąż podkreślała, że permanentne pogłębianie życia duchowego dostarcza im sił do podejmowania wielu cennych inicjatyw zwłaszcza dla społeczności lokalnej. W działalności Oddziału pod Jej przewodnictwem za szczególne przedsięwzięcie należy uznać zorganizowanie we wrześniu 1999 w Domu Parafialnym przy ul. Krasińskiego 4 w Jaśle świetlicy dla dzieci i młodzieży "Arka Młodych". W 2001 roku świetlica ta została zarejestrowana w Urzędzie Wojewódzkim jako placówka opiekuńczo-wychowawcza wsparcia dziennego "Arka Młodych". Zaś od lutego 2002 roku działa jako placówka wsparcia dziennego pod nazwą "Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole ARKA MŁODYCH w Jaśle". Placówka niezwykle ważna i potrzebna, gdyż wypełniała i nadal spełnia ważne funkcje: profilaktyczno-wychowawczą, socjalno-bytową, oraz stymulacyjno-wspierającą. Ta działalność była na wszystkich spotkaniach statutowych i okolicznościowych Akcji Katolickiej przedstawiana na forum Diecezji jako wzór do naśladowania. Bo przecież pomimo postępu w różnych dziedzinach życia obecnie wiele dzieci nie ma odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju swojej osobowości w środowisku, w którym przebywają. Stworzenie i prowadzenie takiej placówki to była i jest niezwykła szansa dla wielu młodych Jaślan by uchronić ich od moralnego zagubienia, a nawet całkowitej destrukcji. Pani Janina Świstak niezwykle skrupulatnie wykorzystywała to, że Akcja Katolicka posiada osobowość prawną i z wielką determinacją poszukiwała środków finansowych na realizację programu opiekuńczo- wychowawczego o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym i terapeutycznym w "Arce Młodych". Dzięki profesjonalnie przygotowanym ofertom i uczestniczeniu w konkursach placówka pozyskiwała fundusze, z Urzędu Miasta Jasła, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Ponadto wokół tego tak bardzo szlachetnego celu udało Jej się skupiać wielu wolontariuszy, sponsorów, ludzi, którzy mając świadomość znaczenia takich działań starali się w miarę swoich możliwości i umiejętności do nich włączać. Za tę pracę w 2012 roku otrzymała od JE ks. bpa Kazimierza Górnego medal BENE MERENTI. A przecież to tylko mały fragment z rozlicznych inicjatyw pani Janiny służebnych względem społeczności miasta Jasła. Podczas Mszy św. pogrzebowej wymienili jeszcze wiele innych JE. Ks. bp Kazimierz Górny,ks. proboszcz ks. Tadeusz Paszek oraz żegnający Ją przedstawiciele parafii, Zespołu Szkół Chemicznych w Jaśle oraz Urzędu Miasta. Wzruszające też było podziękowanie Bratanka Kapłana ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów z Wrocławia, dla którego była Chrzestną Mamą, co szczególnie podkreślił wspierającą go przez wszystkie lata nauki i posługi kapłańskiej nieprzerwaną modlitwą, a także materialnie. Po Mszy św. odprowadzona przez najbliższą Rodzinę, wielką rzeszę parafian, byłych uczniów z Technikum Chemicznego, dzieci i młodzież z placówki wychowawczej ARKA MŁODYCH, rodziny, które wspierała duchowo i materialnie, oraz liczne delegacje z wielu sąsiednich parafii spoczęła na Starym Cmentarzu w Jaśle. My, Członkowie Zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Janiny. Wprawdzie w ostatnie lata ubywało Jej sił fizycznych, gdyż wyniszczała je choroba, ale wciąż żywo interesowała się problemami, które mieliśmy do rozwiązania. Zatroskana była przeciwnościami, które się mnożyły, a szczególnie bolała nad tymi działaniami, które atakowały wiarę katolicką; odrzucały i ośmieszały Kościół. Zatroskana była o każdego z nas i jak tylko mogła dopomagała, pocieszała, wspierała swoją wiedzą, wielkim życiowym doświadczeniem, a nade wszystko umacniała duchowo swoim bezgranicznym zaufaniem w opiekę Bożej Opatrzności. Przez wszystkie lata współpracy była dla nas wzorem godnym najwyższego szacunku i naśladowania i tak pozostanie.
Zmieniony ( 18.04.2014. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki