Kierunki działania Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej na rok 2009 Drukuj Email

Kierunki działania Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej na rok 2009

Hasło pracy formacyjnej i apostolskiej: Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie człowieka

Hasło to inspiruje uczniów Chrystusa do medytacji nad życiem człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, do jego ochrony oraz do troski o małżeństwo i rodzinę według myśli Bożej. Sługa Boży Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa napisał: „z miłością ponawiam wezwanie do wszystkich rodzin chrześcijańskich, które żyją w Europie

 1. Rodziny stańcie się tym, czym jesteście! Jesteście żywym obrazem Bożej miłości
 2. Jesteście sanktuarium życia - miejscem, w którym życie, dar Boga, może w sposób właściwy być przyjęte i chronione przed licznymi atakami, na które jest ono wystawione, może też rozwijać się zgodnie z wymogami prawdziwego ludzkiego wzrostu
 3. Jesteście fundamentem społeczeństwa jako pierwsze miejsce humanizacji osoby życia społecznego, wzorem nawiązywania relacji społecznych przeżywanych w miłości i solidarności
 4. Bądźcie wy same wiarygodnymi świadkami Ewangelii nadziei!
 5. Konieczne jest służenie Ewangelii życia również poprzez powszechną mobilizację sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Wszyscy razem musimy budować nową kulturę życia. Jest to wielkie wyzwanie, do którego należy podejść odpowiedzialnie, z przekonaniem, że przyszłość cywilizacji europejskiej zależy w znacznej mierze od stanowczej obrony i promowania wartości życia, stanowiących rdzeń jej kulturowego dziedzictwa; chodzi, bowiem o przywrócenie Europie jej prawdziwej godności, związanej z tym, że jest ona miejscem, gdzie uznaje się niezrównaną godność każdej osoby ludzkiej.

W apostolskim zaangażowaniu członkom i sympatykom Akcji Katolickiej w 2009 roku dopomogą materiały formacyjne (t.25) pt. „Otoczmy troską życie”.

Zawierają one 12 tematów i gorąco zachęcamy do ich lektury podczas comiesięcznych spotkań.

Zalecenia dla członków Akcji Katolickiej

 Formacja

 1. Realizacja Programu Duszpasterskiego Kościoła w Polsce
  •  - Encyklika Pawła VI Humanae vitae,
  •  - Encyklika Jana Pawła II Evangelium vitae,
  •  - Encyklika Benedykta XVI Deus caritas est,
  •  - Adhortacja apostolska Jana Pawła II Ecclesia in Europa,
  •  - Adhortacja apostolska Benedykta XVI Sacramentum caritatis
  •  - List apostolski Jana Pawła II Salvifici doloris
  •  - List Jana Pawła II do Rodzin
  •  - Deklaracja Kongregacji Nauki Wiary Donum vitae
  •  - II Polski Synod Plenarny, Poznań 2001 /s.29-48/
 2. Stała troska o rozwój życia duchowego - umocnienie wiary w Boga Stworzyciela, Dawcę wszelkiego życia poprzez:
  •  - Zgłębianie nauczania Sługi Bożego Jana Pawła II zawartego w encyklice „Evangelium, vitae” w katechezach „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”, „Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa”
  •  - Lekturę Pisma Świętego
  •  - Czytanie Listów Świętego Pawła i korzystanie z Odpustu Zupełnego związanego z Rokiem     Apostoła Narodów
  •  - Świętowanie niedzieli - członek Akcji Katolickiej nie robi zakupów w niedzielę!
  •  - Pełny udział w niedzielnej Mszy Świętej – pomoc w czynnościach liturgicznych
  •  - Świętowanie odpustu parafialnego
  •  - Rozwijanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego 
  •  - Stała modlitwa za kapłanów, w tym za asystentów Akcji Katolickiej,
  •  - Praktyka Liturgii Godzin i modlitwy różańcowej
  •  - Modlitwa w intencji dziecka nienarodzonego /Duchowa Adopcja dziecka poczętego/
  •  - Udział w rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych (DIAK, POAK)
  •  - Udział w pielgrzymkach
  •  - Studiowanie wydawnictw Akcji Katolickiej
 3. Propagowanie katolickiego modelu małżeństwa i rodziny - patronowie – obrońcy życia Św. Józef - strażnik życia Maryi i Jezusa, Bł. Stanisław Starowieyski, Bł. Karolina Kózkówna, Bł. Gianna Beretta Molla

 Organizacja

 1. Działania na rzecz umacniania struktur Stowarzyszenia
 2. Powoływanie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
 3. Organizacja spotkań; parafialnych, dekanalnych, diecezjalnych,
 4. Utrzymywanie kontaktu z DIAK; zgłaszanie propozycji, uwag dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia
 5. Pomoc w organizacji Dnia Papieskiego
 6. Organizowanie konkursów wiedzy, pieśni religijnej, okolicznościowych akademii
 7. Regularne przesyłanie rocznych sprawozdań z działalności POAK

 Akcja

 1. Troska o ubogich, potrzebujących i bezrobotnych na terenie parafii
 2. Podejmowanie współpracy z samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi
 3. Współpraca ze szkołami na terenie parafii
 4. Promowanie wartościowej literatury, podtrzymywanie pamięci o przeszłości Kościoła i Ojczyzny
 5. Wspieranie i propagowanie mediów katolickich; radia „Via”, "Radia Maryja”, telewizji „Trwam”
 6. Działalność wychowawcza - organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży; kluby sportowe, świetlice, wycieczki itp.
 7. Współpraca z KSM
 8. Upowszechnianie cennych inicjatyw i działań podejmowanych przez poszczególne Oddziały Parafialne
 9. Podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków na finansowanie działalności statutowej AK

Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady! Przyrzekamy Ci, z oczyma utkwionymi w Żłóbek Betlejemski, że odtąd staniemy wszyscy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność narodu płacąc obficie własną krwią. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca Wszelakiego Życia i za najcenniejszy Skarb Narodu. ( Z ,,Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego’’ – 1956r.)

 ,,Aby mieli życie i mieli je w obfitości’’(J10, 10b) /motto biblijne/

Zmieniony ( 24.11.2008. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki