Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej parafii Św. Stanisława BM w Jaśle w 2008 roku Drukuj Email

 Działalność Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej Parafii Św. Stanisława BM w Jaśle w 2008 roku

I. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM w Jaśle tworzy 28 członków w tym między innymi: 3 nauczycieli czynnych, 5 nauczycieli emerytowanych, psycholog i lekarz. Funkcję prezesa POAK pełniła już czwartą kadencję Janina Świstak, a skarbnika Monika Owczarska.

II. Formacja – realizowana była pod kierunkiem Asystenta Ks. Stanisława Szczepanika w comiesięcznych spotkaniach na temat "Bądźmy uczniami Chrystusa" (Biuletyn Krajowy Akcji Katolickiej nr 24), ubogacana była rozważaniem Słowa Bożego i możliwością uzyskania odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania. Formacja osobista była i jest również przedmiotem troski każdego członka Akcji Katolickiej. Jako członkowie POAK staramy się wspólnie uczestniczyć we Mszy Św. w każdą niedzielę o godz. 10.15, a po niej prowadzimy modlitwę adoracyjną i różańcową. Szczególnie uroczyście obchodziliśmy Dzień Kapłański, święto Patrona naszej parafii oraz Święto Chrystusa Króla. Członkowie POAK uczestniczyli w redagowaniu gazetki parafialnej "Kościółek" (miesięcznik).

III. Działania na rzecz parafii i środowiska lokalnego. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Parafii św. Stanisława BM w Jaśle prowadzi placówkę opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego pod nazwą "Ośrodek Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH". Placówka ta istnieje dzięki ks. Dziekanowi Tadeuszowi Paszkowi, który jako proboszcz Parafii udostępnia nieodpłatnie na jej działalność 6 pomieszczeń w domu parafialnym z oddzielnym wejściem i sanitariatami o łącznej powierzchni 300 m². Cenny jest wkład władz Miasta Jasła, które skierowały do codziennej pracy z dziećmi 2 pedagogów i psychologa z MKRPA. Ksiądz Dziekan pełni nieodpłatnie funkcję Dyrektora Ośrodka, angażując do pracy na rzecz wychowanków Duszpasterzy naszej Parafii. Opiekunem wychowanków placówki był ks. Wiesław Lisowicz. Placówka funkcjonuje już 10-ty rok i objęła opieką w 2008 roku 93 wychowanków. Na działalność bieżącą placówki POAK pozyskał środki, uczestnicząc w 5 otwartych konkursach ofert. Tą drogą Stowarzyszenie pozyskało środki od Miasta Jasła na: prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce; organizację półkolonii oraz na realizację programu profilaktycznego, wychowawczo-edukacyjnego. Dzięki pozyskanym środkom placówka wypełniała względem wychowanków funkcję socjalno-bytową, profilaktyczno-wychowaczą i wspierająco-stymulującą. Zapewniono wychowankom opiekę wychowawczą przez pięć dni w tygodniu w wymiarze 6 godzin dziennie we wszystkie dni robocze, łącznie z wakacjami. Codziennie dożywiano dzieci w formie podwieczorków oraz prowadzonych zajęć kulinarnych. W okresie ferii zimowych i wakacji zapewniono dzieciom obiady. W miesiącu lipcu zorganizowano bezpłatny wypoczynek dla 44 dzieci w formie półkolonii. W czasie jej trwania wychowankowie uczestniczyli w szeregu zajęć o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym, między innymi w wycieczkach do stadniny koni w Kotani, Ośrodka wypoczynkowo-kolonijnego "Czardworek" w Przysietnicy koło Brzozowa, Krynicy, Muzeum Pszelarstwa w Stóżach, Parku Miniatur Architektonicznych w Inwałdzie oraz Wadowic. Ponadto nasze Stowarzyszenie jako jedyny w Polsce Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, po raz drugi (po raz pierwszy w 2006 roku) uzyskało od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO–2008) środki finansowe na realizację przedłożonego przez nas projektu "Z pomocą dziecku". Program był realizowany na rzecz wychowanków placówki i młodzieży z grup parafialnych w okresie od sierpnia do grudnia 2008 roku. Jego istotą było wspomaganie rozwoju osobowego wychowanków poprzez realizację szeregu zajęć z zakresu sportu i turystyki, edukacji kulturowej, zajęć rozwijających uzdolnienia plastyczne. W ramach realizowanego projektu dla wychowanków świetlicy oraz dzieci i młodzieży z grup parafialnych, została zorganizowana wspólna trzydniowa wycieczka do Zakopanego oraz jednodniowa do Myczkowiec-Soliny. Zorganizowano również wspólny wyjazd do teatru Maska w Rzeszowie, a także imprezę mikołajkową dla 140 osób i kolację wigilijną dla tej samej grupy osób. Turnieje tenisa stołowego i bilardowe z nagrodami odbywały się w okresie od sierpnia do października. Łącznie w turniejach wzięło udział 120 uczestników. Na rzecz wychowanków Arki Młodych pozyskano również wsparcie finansowe i rzeczowe od sponsorów.

Wyrażamy wielką wdzięczność w tym zakresie naszym wieloletnim darczyńcom: panu Ryszardowi Kosibie -Drukarnia Jasło, Spółdzielni Spożywców Społem w Jaśle – z prezesem Zarządu mgr inż. Andrzejem Kaletą i kierownikiem piekarni mgr inż. Bożeną Papciak, panom Adamowi Kozak i Piotrowi Kozak – Piekarnia APK w Jaśle, oraz Bankowi Spółdzielczemu w Bieczu za pośrednictwem dyrektora I Oddziału w Jaśle pana Tomasza Urbańskiego.

POAK prowadzi sprawozdawczość merytoryczną, statystyczną oraz rachunkowo-rozliczeniową otrzymanych środków finansowych. Pozyskane środki w 2007 roku zostały rozliczone zgodnie z zawartymi umowami. Środki uzyskane w 2008 roku zostały również zrealizowane zgodnie z przedłożonym ofertami.

Działalność charytatywna POAK na rzecz najuboższych – była prowadzona pod kierunkiem Ks. Dziekana Tadeusza Paszka – proboszcza Parafii św. Stanisława BM w Jaśle. W 2008 roku POAK sprowadził sześć razy żywność dla 350 osób i 50 wychowanków placówki – łącznie ponad 16 ton. Było to możliwe dzięki pozyskaniu każdorazowo bezpłatnego środka transportu od władz Miasta Jasła. POAK rozprowadził również 1,5 t żywności pozyskanej przez Parafię św. Stanisława w Jaśle za pośrednictwem CARITAS Diecezji Rzeszowskiej.

Szczególne podziękowania za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w sprowadzaniu i przekazywaniu żywności składam paniom Jadwidze Rusyn, Teresie Janas oraz panom Janowi Szkałubie i Mirosławowi Bajorskiemu. Wyrazy wdzięczności za wspieranie działaności pomocowej POAK na rzecz wychowanków ARKI MŁODYCH - wyrażam nade wszystko Ks. Dziekanowi Tadeuszowi Paszkowi - dyrektorowi Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole – ARKA MŁODYCH w Jaśle, który tę funkcję pełni bezinteresownie od 1999 roku. Słowa wdzięczności kieruję również do ks. Wiesława Lisowicza – opiekuna świetlicy i wszystkich Duszpasterzy Parafii za codzienną pracę formacyjną z wychowankami placówki, a w szczególności do opiekuna KSM – ks. Przemysłowa Dudka, opiekuna ministrantów – ks. Andrzeja Sroki, opiekuna OAZY – ks. Marka Marchuta i diakona Tomasza Rusyna. Proszę o przyjęcie wyrazów wdzięczności ks. Johna Hepuni - za czas, który poświęcił formacji duchowej wychowanków świetlicy.

Szczególne wyrazy wdzięczności w imieniu wszystkich Członków POAK, wyrażam naszemu Asystentowi ks. Stanisławowi Szczepanikowi za zaangażowanie w głęboką realizację programu formacyjnego i przewodnictwo duchowe naszemu Stowarzyszeniu.

Słowa podziękowań składam na ręce pani burmistrz Marii Kurowskiej po adresem Władz Miasta Jasła, które z dużym zrozumieniem od dziesięciu lat wspomagają działania pomocowe POAK na rzecz potrzebujących. Składam również podziękowania kierownictwu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – paniom Dorocie Lignar i Grażynie Kmiecik, a także pani Margot Wysockiej za jej całoroczną współpracę z placówką z ramienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dziękuję również pani Annie Witnik za świadczoną nieoodpłatnie pomoc wychowawczą w czasie półkolonii i wakacji. Szczególne podziękowania za codzienną pracę opiekuńczo-wychowawczą i edukacyjną, składam wychowawczyniom paniom Jolancie Liszka i Monice Soleckiej. Za wyjątkowe zaangażowanie w pracę charytatywną serdecznie dziękuję członkom POAK: państwu Irenie i Jerzemu Nowakom, paniom Monice Owczarskiej, Marii Ciciora, Helenie Wiśniowskiej, Stanisławie Kutynie, Elżbiecie Myśliwiec, Teresie Janas, Stefanii Kostrząb, Jadwidze Rusyn, Zofii Grzesiakowskiej, oraz panom Tomaszowi Urbańskiemu, Stanisławowi Kocimowskiemu, Wacławowi Duszy, Kazimierzowi Kosińskiemu, a także wspomagającym działalność Akcji Katolickiej paniom Janinie Dziedzic, Annie Witnik, Joannie Nowak, oraz członkom Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

 Prezes POAK Parafii św. Stanisława w Jaśle Janina Świstak

Zmieniony ( 19.01.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki