Spotkanie w Dekanacie Rzeszów Południe - 28.04.2009r. Drukuj Email

Dekanat Rzeszów–Południe – spotkanie 28 kwietnia 2009r.

Święty Juda Tadeusz – "odważny" patron spraw trudnych i beznadziejnych.

Święty Judo Tadeuszu, potężny mój Obrońco i Opiekunie, wspieraj mnie w pracy, pocieszaj w smutku, strzeż przed pokusą. Bądź moją mocą w trudnościach, osłoną w niebezpieczeństwach.

W kwietniowe popołudnie, mając za sobą wiele pozytywnych wrażeń z poprzednich spotkań z POAK, odbyliśmy kolejne spotkanie dekanalne. Poprzedziła je Eucharystia w kościele Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, pod przewodnictwem Ks. Prałata St. Tomkowicza, proboszcza parafii - dziekana dekanatu Rzeszów-Południe. Uczestniczył również ks. St. Jamiński opiekun dekanalny oraz księża z parafii.

Spotkanie wspólnotowe z Zarządem DIAK, Ks. Asystentem Dekanalnym Ks. Stanisławem Poterą i licznie zebranymi parafianami, odbyło się w świetlicy środowiskowej "Nasza Arka" działającej przy tutejszej parafii. Zebranych powitała Prezes DIAK Janina Błażej, stwierdzając iż, takie spotkania dają możliwość lepszego poznania się, przybliżenia się do siebie, wysłuchania cennych rad. Gdy będziemy żyć tym samym duchem, mówić tym samym głosem, nasza wspólnota będzie silna, a we wspólnocie jest siła. Ks. Prałat St. Tomkowicz równie serdecznie powitał zebranych, członków POAK z parafii p.w. Św. Judy Tadeusza i p.w. Narodzenia NMP obecnych na spotkaniu, jak również Zarząd DIAK.

Ważnym akcentem była konferencja wygłoszona przez Ks. St. Jamińskiego nawiązująca do niedawno obchodzonego Święta Bożego Miłosierdzia. Zaakcentował rolę Bożego Miłosierdzia w naszym życiu, przybliżył postać sumiennej sekretarki Jezusa, Św. Siostry Faustyny. "Bóg jest miłością a jego Miłosierdzie czynem", Jezus przychodzi jako Król Miłosierdzia. "Jezu ufam Tobie" wołajmy do Pana, ufam Tobie, nie sobie – to logika Bożego Miłosierdzia. Przytaczając fragmenty z Dzienniczka Św. Siostry Faustyny pobudził naszą wyobraźnię na Boże Miłosierdzie, bo przecież Bóg przeznaczył nas do zbawienia. Słowa skierowane przez Pana do Siostry Faustyny: "Mów  światu o  Moim miłosierdziu, o Mojej miłości. Palą Mnie płomienie miłosierdzia, pragnę je wylewać na dusze ludzkie (Dz. 1074). "Jak boleśnie rani mnie niedowierzanie mojej dobroci. Najboleśniej ranią mnie grzechy nieufności." (Dz.1076) "O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego; na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno" (Dz. 1448). Jezus szanuje wolność ludzi, zawsze czeka na człowieka który zbłądził, przemawia do niego przez wyrzuty sumienia. Nie uciekajmy przed Bożym Miłosierdziem, zaufajmy mu, prosząc o zmiłowanie i przebaczenie które nie ma miary, poprzez postawę ufności, modlitwę i cierpienie. Polscy katolicy mogą świadczyć o Bożym Miłosierdziu w Akcji Katolickiej - nie można gasić nigdy ducha modlitwy, ducha miłosierdzia, w tym duchu należy żyć na co dzień podkreśli Ks. St. Jamiński. Zebrani w skupieniu wysłuchali rozważania, odkrywała się pewna rzeczywistość, Boże Miłosierdzie, Boża Miłość, nasza miłość do bliźniego.

Wiceprezes DIAK Władysław Kniewski w swoim wystąpieniu nawiązał do słów Jana Pawła II umieszczonych w centralnym miejscu w świetlicy "Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali", przytoczył wiele myśli Ojca Świętego z licznych pielgrzymek do Polski.

"Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś w Polsce była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc, aby na nowo odżyła."    Jan Paweł II

Podtrzymując temat p. Edward Ożóg stwierdził, że należy nasycić treściami słów Ojca Świętego Jana Pawła II "Wielkiego" działalność Akcji Katolickiej, tak Mu bliskiej sercu, poprzez głębsze rozważanie fragmentów Encyklik. Czternaście wielkich tekstów - od Redemptor hominis (1979) po Ecclesia de Eucharistia (2003) - to czternaście słupów milowych pontyfikatu, adresowanych nie tylko do członków Kościoła, ale także do "wszystkich ludzi dobrej woli", omawiających najważniejsze zagadnienia odnoszące się do treści wiary, do podstawowych problemów moralnych, do sytuacji człowieka oraz do zadań Kościoła w dzisiejszym świecie.

Następnie prezesi z POAK obecni na spotkaniu, przedstawili owoce pracy swoich oddziałów, wspólnot. W dyskusji podzielili się własnymi osiągnięciami, uwagami, stwierdzili, iż takie spotkania, faktycznie dają możliwość wyrażenia swoich spostrzeżeń na temat naszego stowarzyszenia. Dzieląc się ciekawymi doświadczeniami z pracy w swojej parafii, przybliżyli zebranym sposób funkcjonowania, przedstawili osiągnięcia, zwrócili uwagę na jakże ważną potrzebę wewnętrznej formacji. Działalność POAK parafii Narodzenia NMP przybliżyła pani Magdalena Dzioch. Oddział liczy siedmiu członków. Jest do grupa wspaniale się rozumiejąca, odbywająca cykliczne spotkania, wspólne modlitwy, organizująca spotkania z ciekawymi ludźmi. W tradycję wszedł wieczór pieśni (w czerwcu), stworzyła się też grupa wędrowno-turystyczna "religia i rekreacja" aby zainteresować i włączyć młodzież (przygotowania do wędrówki śladami Ojca Świętego Jana Pawła II na Podkarpaciu). W planach jest pielgrzymowanie śladami Św. Jakuba (błogosławieństwo biskupa) oraz udział w poświęceniu ikonostasu w Łopiankach o czym poinformował p. Tadeusz Dzioch. O działalności POAK parafii Świętego Judy Tadeusza mówił pan Zbigniew Młynarczyk. Stwierdził, iż w parafii dzieje się wiele dobra, jest wiele inicjatyw, lecz POAK jako oddział jest trochę uśpiony. Istnieje wiele organizacji które skupiają ludzi z inicjatywą, którzy wykonują podobne działania jak inne POAK. Na spotkanie przybyło wielu parafian, chętnych do działania, do włączenia się w pracę POAK, zebrani odpowiedzieli na wyzwanie i postanowili ożywić swą działalność.

Wiceprezes DIAK Władysław Kniewski przybliżył cele i zadania wynikające ze statutu AK, istotę działania, formację społeczna i katolicką. Prezes DIAK Janina Błażej stwierdziła, iż nie należy zamykać się w sobie. Należy wyjść do ludzi, tworzyć wspólnoty, wyjść do młodych, aby im pomóc, oni też są zagubieni, potrzebują dobrych przewodników. Spotkania mają służyć chwili refleksji, zatrzymaniu się, wyciszeniu. Członkowie Akcji Katolickiej są motorem działania, aby promieniowała Boża chwała. Ufni w Boże Miłosierdzie, żyjmy w jego blasku, umacniajmy się nim.

"Pan Bóg nie nad głową mieszka lecz w sercu człowieka" A. Mickiewicz.

Poprzez duże serce otwarte na ludzi, zdobywany drugiego człowieka. W tak rodzinnej atmosferze można było nieskrępowanie przedyskutować wszystkie problemy, rozwiać niepewności, by spotkanie zaowocowało ożywieniem działalności. Asystent Dekanalny Ks. Stanisław Potera skierował pokrzepiające słowa, słowa umocnienia w posłudze, wyraził uznanie wobec inicjatyw, chęci działania. Tożsamości Akcji Katolickiej uczymy się sami, wytyczne są ogólne, w parafiach działamy na miarę swoich możliwości podkreślił Ks. Stanisław Potera a terenem działalności Akcji Katolickiej jest to co poza nią. Akcja Katolicka ma inspirować, inicjować. Nie zabrakło "słodkich akcentów" - Bóg zapłać za poczęstunek. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Opracowała Małgorzata Jaworska

Zmieniony ( 15.05.2009. )
 
 

Zakładki
Start
Historia
Zarząd DIAK
Statut
Z życia DIAK
Parafialne Oddziały
Modlitwa
Dokumenty
Zaproszenia
Pielgrzymki rowerowe
Galeria
Kontakt
Linki